Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Depozyty Zabezpieczające stanowią podstawowy element systemu gwarantowania rozliczeń dla rynków terminowych. Wnoszone są przez Członków Izby, a ich zadaniem jest zabezpieczanie ryzyka związanego z rozliczanymi przez Członka transakcjami terminowymi. Obliczane są codziennie dla każdego Członka Izby po zakończeniu sesji.

Depozyty Zabezpieczające składają się z dwóch komponentów: Depozytu Wstępnego oraz Depozytu Uzupełniającego. Przy wyznaczeniu wymaganej wartości Depozytu Zabezpieczającego IRGiT uwzględnia możliwą kompensację pomiędzy Depozytem Wstępnym i Uzupełniającym.

Szczegółowe informacje na temat metodologii wyznaczania Depozytów Zabezpieczających zostały opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

 

Obraz

Depozyt Wstępny

Zadaniem Depozytu Wstępnego jest pokrycie zmiany wyceny portfela pozycji danego Członka Izby, w okresie od ostatniego uzupełnienia depozytów zabezpieczających do momentu ich zamknięcia, przy założeniu normalnych warunków rynkowych. Depozyt Wstępny obliczany jest dla skompensowanych pozycji będących w dostawie w danym okresie w oparciu o następujące informacje:

  • saldo pozycji wyrażone w MWh
  • bieżący kurs rozliczeniowy
  • parametry ryzyka

Wartość wymaganego Depozytu Wstępnego jest zawsze większa lub równa 0. Parametry ryzyka dla poszczególnych typów kontraktów rozliczanych przez IRGiT kalkulowane są z co najmniej 99% poziomem ufności. Aktualna wartość parametrów ryzyka publikowana jest w zakładce parametry.

Kompensacja międzyproduktowa depozytów wstępnych

Kompensacja międzyproduktowa depozytów wstępnych odnosi się do sposobu wyznaczania depozytów wstępnych dla znajdujących się w portfelu danego Członka Izby kontraktów typu BASE, PEAK i OFFPEAK. Ten typ kompensacji zakłada dostosowanie poziomu wymogów w zakresie depozytu wstępnego do ryzyka generowanego przez pozycje Członków Izby przy uwzględnieniu przeciwstawnych pozycji w kontraktach zawartych na dostawy energii elektrycznej o różnym profilu.

Mechanizm ma ponadto za zadanie wyeliminowanie różnicy pomiędzy depozytem wstępnym przypisanym do pozycji w kontrakcie typu BASE oraz przypisanym do ekwiwalentu tej pozycji wyrażonemu w kontraktach typu PEAK i OFFPEAK. Rozwiązanie pozwala na jej kompensację nawet do 100%.

Kompensacja międzyproduktowa – podsumowanie

Kompensacja międzyproduktowa – przykłady kalkulacji

Depozyt Uzupełniający

Depozyt Uzupełniający odpowiada za bieżące wyrównanie wartości portfela do rynku. Obliczany jest w oparciu o następujące informacje:

  • bieżący kurs rozliczeniowy
  • wolumen w transakcjach kupna i średnioważone kursy kupna
  • wolumen w transakcjach sprzedaży i średnioważone kursy sprzedaży

Depozyt Uzupełniający w zależności od aktualnych warunków rynkowych oraz cen po których dany Członek zawierał transakcje może przyjmować wartości dodatnie (nadwyżka) jak i ujemne (wymóg).

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: