Słowniczek

ASO
ATS
Alternatywny model wnoszenia zabezpieczeń
Lodgement of a security model
Alternatywny model rozrachunku
Alternative settlement model
Bieżący kurs rozliczeniowy
Current clearing price
Bank Rozliczeniowy, Bank Płatnik Izby, BPI
Clearing Bank, CB
Bank Płatnik Uczestnika Izby, BPUI
Member's Bank, MB
Bank Płatnik, Bank Płatnik Członka Izby, BPCI
Member's Bank, MB
Depozyty zabezpieczające
Margin
Dzień obrotu
Trading day
Depozyt ogółem
Total Margin
Depozyt transakcyjny
Transaction Margin
Dział Zarządzania Ryzykiem
Risk Management Department
Depozyt rozliczeniowy
Clearing Margin
Depozyt na należności
Billing Margin
Dom maklerski
Brokerage House
Dzień dostawy
Delivery date
ESMA
ESMA / European Securities and Markets Authority
Fundusz gwarancyjny
Guarantee Fund
Gwarantowanie rozliczeń
Clearing guarantee system
Giełdowa Izba Rozrachunkowa
Exchange Clearing House
Gwarancja bankowa
Bank guarantee
Giełda, Towarowa Giełda Energii S.A., TGE
TGE, Polish Power Exchange
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / GPW
The Warsaw Stock Exchange
Harmonogram rozrachunku
Settlement Schedule
Harmonogram rozliczeń
Clearing Schedule
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
The Commodity Clearing House/IRGiT
IRGiT
IRGiT
Instrumenty finansowe
Financial Instruments
Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa
Clearing and Settlement House
Instrumenty Finansowe
The Financial Instruments
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Investment fund participationunits
Jednostka Grafikowa
The Scheduling Unit
Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych (JUFI)
Investment funds shares
Jednostka grafikowa
Scheduling Unit
Konto obrachunkowe
Accounting account
Kod ZUP
Shipper Code
Konto ewidencyjne
Recording account
Kontrahent Centralny (CCP)
Central Counterparty, CCP
Komisja Nadzoru Finansowego /KNF
KNF/the Polish Financial Supervision Authority
Kalkulator depozytów
Margin calculator
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych / KDPW
The National Depository of Securities/KDPW
Kaskadowanie
Cascading
Limit transakcyjny
Transaction limit
Limit transakcyjny
Transaction limit
Model rozrachunku
Settlement model
Mnożnik funduszu gwarancyjnego
Guarantee fund multiplier
Należności uczestnika
Member receivables
Obsługa niewypłacalności uczestnika
Default management
Obligacje Skarbu Państwa
Treasurybonds
Otwarta pozycja
Open position
Operatorze Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego lub OSPe
Power Transmission System Operator or the eTSO
Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego lub OSPg
Gas Transmission System Operator or the gTSO
Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego / OSPe
The Power Transmission System Operator /eTSO
Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu ws. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Finansowych wydanych przez KNF
The statement of the Supervisory Board on compliance to Corporate Governance Rules issued by the PFSA
Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego / OSPg
The Gas Transmission System Operator /gTSO
Platforma Aukcyjna
The Auction Platform
Przedsiębiorstwo energetyczne
Energy Company
Paczka zleceń płatniczych
Payment orders batch
Prawa Majątkowe ŚP
Property Rights under Certificates of Origin
Prawa majątkowe
Property rights
Platforma obrotu
Trading Platform
Parametry
Risk parameters
Prawa majątkowe ŚP
The Property Rights under Certificates of Origin
Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej, RTEE
Commodity Forward Instruments Market for Electricity, CFIMe
Rynek Praw Majątkowych, RPM
Property Rights Market, PRM
Rynek Terminowy Towarowy Gazu, RTTG
Commodity Forward Instruments Market for Gas, CFIMg
Rynek Dnia Bieżącego, RDB
Intraday Market, IDM
Rynek Instrumentów Finansowych
RIF Market in Financial Instruments
Repozytorium Transakcji
Trade Repository
Rynek Dnia Następnego, RDN
Day Ahead Market, DAM
Rynek Terminowy Towarowy Praw Majątkowych, RTPM
Commodity Forward Instruments Market for Property Rights, CFIMPR
Rynek Dnia Następnego gazu, RDNg
Day Ahead Market for gas, DAMg
Rejestr Świadectw Pochodzenia / RŚP
The Certificate of Origin Register
Rynek Pozagiełdowy
OTC Market
Rynek finansowy
Financial Market
Rynek towarowy
Commodity Market
Rynek pierwotny
Primary Market
Rynek Dnia Bieżącego gazu, RDBg
Intraday Market for gas, IDMg
Rynek towarów giełdowych
Exchange Commodity Market
Rynek Uprawnień do emisji, RUE
Emission Allowances Market
Rynek Praw Majątkowych / RPM
Property Rights Market
Rynek Terminowy Towarowy, RTT
Commodity Forward Instruments Market
Rynek bilansujący
Balancing Market
Rachunek depozytów zabezpieczających
Margin Account
Rachunek rozliczeniowy
Clearing Account
Rynek Uprawnień do Emisji / RUE
Emission Allowance Market
Rynek Terminowy Towarowy / RTT
Commodity Derivatives Market
Rynek Towarów Giełowych
The Exchange Commodity Market
Rynek Bilansujący
The Balancing Market
Rynek Dnia Następnego i Bieżącego / RDNiB
Day-Ahead Market/Intraday Market
Rachunek rozliczeniowy Izby
Clearing Account
Rachunek depozytów transakcyjnych
Transaction Margins Account
Rachunek techniczny
Technical Account
Rozliczający Członek Izby
Clearing Member
Rozliczenie
Clearing
Rozrachunek
Settlement
Rejestr Świadectw
Register of Certificates
Rejestr Unii
Union Register
Raport Rozliczeniowy
Clearing Report
Raport Kontrolny
Control Report
Szczegółowe Zasady Rozliczeń
Detailed clearing rules
System zabezpieczeń
Clearing guarantee system
Subkonto rachunku depozytów transakcyjnych
Transaction Margin Sub-Account
System monitorowania limitów transakcyjnych
Transaction Margin monitoring system
System Rozliczeniowy
Clearing System
Subkonto rachunku depozytów zabezpieczających
Margin Sub-Account
Tabela Opłat
The fee and charge table
Towarowa Giełda Energii / TGE
Polish Power Exchange / TGE
Towarowy dom maklerski
Commodity Brokerage House
Towarowy dom maklerski
Commodity brokerage house
Transakcja poza sesyjna
Over -The-Counter Transaction/OTC Transaction
Toe
Tonnes of Oil Equivalent (TOE)
Uczestnik pośredni, nierozliczający
Indirect Participant/Non-clearing Participant
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
The Act on Trading in Financial Instruments
Uprawnienia do Emisji
Emission Trading Allowances
Uprawnienia do emisji
Emission Allowances
Uprawnienia do emisji CO2
CO2 emission allowances
Urząd Regulacji Energetyki / URE
The Energy Regulatory Office/URE
Ustawa o Giełdach Towarowych
The Act on Commodity Exchanges
Ustawa Prawo Energetyczne
The Energy Law Act
Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
The Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems and the Rules of Oversight of these Systems
Wpłata do funduszu gwarancyjnego uczestnika
Member guarantee fund
Współczynniki uznania
Rates of recognition
Warunki obrotu
The Trading Rules
Wpłata odtworzeniowa
Replacement payments
Współczynniki ryzyka
Risk parameters
Wyrównanie do rynku
Mark-To-Market
Wpłacone zabezpieczenia
the security lodged / collateral lodged
Środki niepieniężne
Non-monetary assets / Non-cash
Środki pieniężne
Money / Cash
Zabezpieczenia niepieniężne
Non-cash collateral
Zarządzanie ryzykiem
Risk Management
Zastrzeżenie płatności
Limiting direct payments