Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT umożliwia wnoszenie zabezpieczeń w formie niepieniężnej optymalizując koszty ponoszone przez Członków Izby związane z finansowaniem wymogów dotyczących poszczególnych elementów systemu gwarantowania rozliczeń.

Zgodnie z zapisami Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku, Członkowie Izby, klienci Domów Maklerskich będący Członkami Izby, klienci Grup Kapitałowych będący Członkami Izby lub Członek Izby działający jako reprezentant Członka Giełdy mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych na pokrycie:

 • depozytów zabezpieczających (gwarancje bankowe, Prawa Majątkowe oraz Uprawnienia do Emisji CO2),
 • depozytu historycznego (gwarancje bankowe),
 • Podstawowego limitu transakcyjnego (gwarancje bankowe),
 • wpłat do Funduszu Gwarancyjnego (gwarancje bankowe).

 

Obraz

 

Informacje dostępne w zakładkach:

 

Gwarancje bankowe

Gwarancje bankowe

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne gwarancje bankowe. Gwarancje bankowe dzielą się na dwie klasy płynności, które różnią się terminem wypłaty środków przez bank będący wystawcą gwarancji bankowej.

Gwarancje bankowe (PLN) I klasy płynności

 • Gwarancje bankowe I klasy płynności mogą pokryć:
  • depozyt zabezpieczający, maksymalnie do wartości procentowej, określonej w komunikacie Działu Zarządzania Ryzykiem w zakładce „Parametry”,
  • do 60% wartości wymaganej wpłaty na Fundusz Gwarancyjny,
  • do 50% wartości wymaganego depozytu historycznego,
  • 50% wartości Podstawowego limitu transakcyjnego.
 • Gwarancja bankowa w pierwszej kolejności przeznaczana jest na pokrycie depozytu zabezpieczającego, a w drugiej kolejności na pokrycie zobowiązań z tytułu depozytu historycznego. Ewentualna nadwyżka środków zaliczana jest na poczet Podstawowego limitu transakcyjnego.
Obraz
 • Gwarancja bankowa może zostać w całości dedykowana jedynie na wybrane pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń (depozyt historyczny, limit transakcyjny oraz Fundusz Gwarancyjny) pod warunkiem poinformowania IRGiT o takim przeznaczeniu gwarancji. Możliwy jest również sztywny podział gwarancji bankowej pomiędzy depozyt zabezpieczający lub/i depozyt historyczny lub/i limit transakcyjny.

Gwarancje bankowe (PLN i EUR) II klasy płynności

 • Wartość procentowa do której gwarancje bankowe II klasy płynności mogą pokryć wymagany depozyt zabezpieczający jest określana w komunikacie Działu Zarządzania Ryzykiem w zakładce „Parametry”. Nadwyżka gwarancji bankowych II klasy płynności nie jest przeznaczana na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności nie mogą być przeznaczane na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności mogą być wystawione zarówno w walucie PLN i EUR.

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności (EUR) podlegają wycenie rynkowej w każdym dniu roboczym według kursu średniego EUR/PLN publikowanego przez NBP z uwzględnieniem wskaźników redukcji, które są dostępne w zakładce „Parametry”.

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności (EUR) podlegają limitowi koncentracji na poziomie Członka Izby – 150 mln EUR oraz limitowi na poziomie Izby – 600 mln EUR (limity koncentracji liczone są łącznie z wniesioną walutą euro).

Warunki akceptacji gwarancji bankowych I i II klasy płynności

 • Udzielającym gwarancji może być wyłącznie bank akceptowany przez Izbę:

  • bank nie może by powiązany kapitałowo (należeć do tej samej grupy kapitałowej) z podmiotem dla którego wystawiona jest gwarancja bankowa,
  • bank powinien posiadać siedzibę lub oddział na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej o ile posiada odpowiednie uzgodnienia z Bankiem Płatnikiem Izby lub Bankiem Płatnikiem Członka Izby w zakresie komunikacji międzybankowej za pośrednictwem systemu SWIFT,
  • minimalna długoterminowa ocena ratingowa banku przyznana przez agencje ratingowe Fitch, Moody’s oraz Standard&Poor’s wynosi odpowiednio BB− ,BB− oraz Ba3.
 • Gwarancja bankowa musi być zgodna ze wzorem gwarancji bankowej akceptowanym przez IRGiT S.A. (jedynie polskie wersje dokumentów udostępnionych przez IRGiT są prawnie wiążące oraz akceptowalne).
 • Obowiązkiem Członka Izby przed wystawieniem gwarancji bankowej przez bank jest przesłanie projektów dokumentów dotyczących składanego zabezpieczenia, celem weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji przez IRGiT.
 • Zmiany dotyczące wysokości zabezpieczenia, tj. zmniejszenie lub wycofanie gwarancji bankowej, wymaga uzyskania zgody IRGiT:

  • Bezpośredni Członkowie Izby:

   • zmniejszenie kwoty gwarancji bankowej następuje na dwa dni robocze przed dniem wysłania zgody do banku na obniżenie gwarancji bankowej lub na dwa dni robocze przed ostatnim dniem obowiązywania gwarancji bankowej, która będzie przedłużana oraz obniżana, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające,
   • wycofanie gwarancji bankowej następuje dwa dni robocze przed dniem wysłania zgody do banku na wycofanie gwarancji bankowej, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające,
   • w przypadku braku przedłużania gwarancji bankowej wykreślenie kwoty gwarancji bankowej ma miejsce na dwa dni robocze przed końcem okresu obowiązywania gwarancji lub jeżeli ostatni dzień obowiązywania gwarancji przypada w dzień wolny od pracy na dwa dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedzającym ten dzień.
  • Klienci Domów Maklerskich i Grup Kapitałowych, którzy podpisali z IRGiT umowę poręczenia:

   • zmniejszenie kwoty gwarancji bankowej następuje na pięć dni roboczych przed dniem wysłania zgody do banku na obniżenie gwarancji bankowej lub na pięć dni roboczych przed ostatnim dniem obowiązywania gwarancji bankowej, która będzie przedłużana oraz obniżana, pod warunkiem że IRGiT nie otrzyma od podmiotu rozliczającego klienta informacji na temat problemów z uzupełnieniem wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające,
   • wycofanie gwarancji bankowej następuje pięć dni roboczych przed dniem wysłania zgody do banku na wycofanie gwarancji bankowej, pod warunkiem że IRGiT nie otrzyma od podmiotu rozliczającego klienta informacji na temat problemów z uzupełnieniem wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające,
   • w przypadku braku przedłużania gwarancji bankowej wykreślenie kwoty gwarancji bankowej ma miejsce na pięć dni roboczych przed końcem okresu obowiązywania gwarancji lub jeżeli ostatni dzień obowiązywania gwarancji przypada w dzień wolny od pracy na pięć dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym poprzedzającym ten dzień.
  • W sytuacji braku podpisania z IRGiT umowy poręczenia przez klienta Grupy Kapitałowej, stosuje się zasady dla bezpośredniego Członka Izby.

 • Minimalna kwota gwarancji bankowej w PLN wynosi 100 000 PLN, a gwarancji bankowej w EUR wynosi 25 000 EUR.

Szczegółowe kryteria przyjęcia gwarancji bankowej jako zabezpieczenie niepieniężne umieszczone zostały w rozdziale „Rejestr Zabezpieczeń Niepieniężnych” Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

 

Wzory gwarancji bankowych

Bezpośredni Członkowie Izby:

(Rozmiar pliku: 18.33 KB)
(Rozmiar pliku: 18.45 KB)
(Rozmiar pliku: 18.46 KB)

Członkowie Izby, którzy zawarli z IRGiT umowę określającą zasady ustanawiania zabezpieczenia finansowego dla Grupy Energetycznej:

(Rozmiar pliku: 18.49 KB)
(Rozmiar pliku: 18.63 KB)
(Rozmiar pliku: 18.66 KB)
Uprawnienia do emisji EUA

Uprawnienia do emisji

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne Uprawnienia do Emisji CO2 (EUA).

 • Wartość procentowa do której EUA mogą pokryć wymagany depozyt zabezpieczający jest określana w komunikacie DZR, który jest dostępny w zakładce „Parametry”. Nadwyżka EUA nie jest przeznaczana na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.
 • EUA są wnoszone na podstawie umowy przeniesienia na zabezpieczenie Uprawnień do emisji oraz uznania ich na rachunku Izby w Rejestrze Unii.
 • EUA podlegają wycenie rynkowej w każdym dniu roboczym według kursu średniego EUR/PLN publikowanego przez NBP, jak również dziennego kursu EUA z giełdy EEX lub ICE z uwzględnieniem wskaźników redukcji, które są dostępne w zakładce „Parametry”.

 • IRGiT nakłada limity koncentracji na poziomie Członka Izby w wysokości 15 000 000 EUA oraz na poziomie globalnym w wysokości 50 000 000 EUA.
 • Umowa przeniesienia na zabezpieczenie Uprawnień do emisji musi być zgodna ze wzorem umowy udostępnionym przez IRGiT (jedynie polskie wersje dokumentów udostępnionych przez IRGiT są prawnie wiążące oraz akceptowalne).
 • Obowiązkiem Członka Izby jest przesłanie projektów dokumentów dotyczących składanego zabezpieczenia, celem weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji przez Izbę.
 • Zmiany dotyczące wysokości zabezpieczenia, tj. zmniejszenie i wycofanie EUA, wymaga uzyskania zgody IRGiT.

  • zmniejszenie i wycofanie EUA ma miejsce jeden dzień roboczy przed dniem zlecenia transferu EUA przez IRGiT na dedykowany przez Członka Izby rachunek EUA, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające.

Szczegółowe kryteria przyjęcia Uprawnień do emisji jako zabezpieczenie niepieniężne umieszczone zostały w rozdziale „Rejestr Zabezpieczeń Niepieniężnych” Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

 

Wzory dokumentów - uprawnienia do emisji

Członkowie bezpośredni:

Prawa Majątkowe PMOZE_A

Prawa majątkowe

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne Prawa Majątkowe w instrumencie PMOZE_A.

 • Wartość procentowa, do której Prawa Majątkowe mogą pokryć wymagany depozyt zabezpieczający jest określona w komunikacie DZR, który dostępny jest w zakładce „Parametry”. Nadwyżka Praw Majątkowych nie jest przeznaczana na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.
 • Prawa Majątkowe są wnoszone na postawie umowy przeniesienia na zabezpieczenie Praw Majątkowych ze Świadectw Pochodzenia oraz wniosku o zablokowanie Praw Majątkowych w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.
 • Prawa Majątkowe podlegają wycenie rynkowej według ostatniego opublikowanego przez TGE indeksu dla transakcji sesyjnych z uwzględnieniem wskaźników redukcji, które są dostępne w zakładce „Parametry”.

 • Izba nakłada limity koncentracji na poziomie Członka Izby w wysokości 240 000 MWh oraz na poziomie globalnym w wysokości 3 000 000 MWh.
 • Umowa przeniesienia na zabezpieczenie Praw Majątkowych musi być zgodna ze wzorem umowy udostępnionym przez IRGiT (jedynie polskie wersje dokumentów udostępnionych przez IRGiT są prawnie wiążące oraz akceptowalne).
 • Zmiany dotyczące wysokości zabezpieczenia, tj. zmniejszenie i wycofanie Praw Majątkowych, wymaga uzyskania zgody IRGiT:

  • zmniejszenie i wycofanie Praw Majątkowych ma miejsce dwa dni robocze przed dniem odblokowania Praw Majątkowych, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające.

 • Obowiązkiem Członka Izby jest przesłanie projektów dokumentów dotyczących składanego zabezpieczenia, celem weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji przez IRGiT.

Szczegółowe kryteria przyjęcia Praw Majątkowych jako zabezpieczenie niepieniężne umieszczone zostały w rozdziale „Rejestr Zabezpieczeń Niepieniężnych” Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

 

Wzory dokumentów - prawa majątkowe

Członkowie bezpośredni:

Klienci Domów Maklerskich:

Klienci Grup Kapitałowych:

Waluta euro

Waluta euro

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne walutę euro.

 • Wartość procentowa, do której waluta euro może pokryć wymagany depozyt zabezpieczający jest określana w komunikacie, który dostępny w jest zakładce „Parametry”. Nadwyżka nie jest przeznaczana na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.

 • Waluta euro wnoszona jest na dedykowany rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego właścicielem jest IRGiT.

 • Waluta euro podlega wycenie rynkowej w każdym dniu roboczym według kursu średniego opublikowanego przez NBP z uwzględnieniem wskaźników redukcji, które są dostępne w zakładce „Parametry”.

 • Waluta euro podlega limitowi koncentracji na poziomie Członka Izby – 150 mln EUR oraz limitowi na poziomie Izby – 600 mln EUR (limity koncentracji liczone są łącznie z wniesionymi gwarancjami bankowymi w walucie euro).

 • Minimalna wartość zabezpieczenia niepieniężnego w walucie euro wynosi 100 000 EUR.

 • Zmiany dotyczące wysokości zabezpieczenia, tj. wniesienie, zwiększenie, zmniejszenie i wycofanie waluty euro, wymaga uzyskania zgody IRGiT:

  • IRGiT może odmówić przekazania określonej wartości waluty euro w przypadku braku pokrycia depozytów zabezpieczających wymaganych od Członka Izby na dzień obniżenia lub wycofania waluty euro,

  • zwiększenie waluty euro następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, jeżeli środki zostały zaksięgowane na rachunku do godziny 14:30. W innym przypadku zwiększenie waluty euro dokonywane jest w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

  • Bezpośredni Członkowie Izby:

   • obniżenie i wycofanie z RZN waluty euro następuje na dwa dni robocze przed planowanym zwrotem waluty euro, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające,

  • Klienci Domów Maklerskich, którzy podpisali z IRGiT umowę poręczenia:

   • obniżenie i wycofanie z RZN waluty euro następuje na pięć dni roboczych przed planowanym zwrotem waluty euro, pod warunkiem, pod warunkiem że IRGiT nie otrzyma od podmiotu rozliczającego klienta informacji na temat problemów z uzupełnieniem wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające

 • Koszty bankowe:

  • koszty bankowe związane z prowadzeniem rachunku ponosi Członek Izby na zasadach określonych w taryfie opłat i prowizji przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

  • koszty bankowe pobierane są bezpośrednio z rachunku bankowego, co będzie skutkowało obniżką stanu waluty euro na rachunku bankowym,

  • w przypadku braku środków na rachunku bankowym potrzebnych do jego prowadzenia, IRGiT może podjąć działania mające na celu niezwłoczne zamknięcie tego rachunku oraz wezwać Członka Izby do ich dopłaty.

Wzory dokumentów:

Tabela Opłat i Prowizji

Członkowie bezpośredni

(Rozmiar pliku: 31.5 KB)
(Rozmiar pliku: 30.5 KB)
Poręczenia udzielane przez podmioty trzecie

Poręczenia udzielane przez podmioty trzecie

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne poręczenia spełniające następujące wymogi:

 • Poręczenie może zostać udzielone przez klienta Członka Izby prowadzącego działalność na rachunek tego klienta, bądź przez Członka Giełdy, który jest reprezentowany przez Członka Izby.
 • Poręczenie musi zostać przez poręczyciela zabezpieczone w jednej z następujących form:

  • umową przeniesienia na zabezpieczenie Praw Majątkowych ze Świadectw Pochodzenia,
  • umową przeniesienia na zabezpieczenie uprawnień do emisji CO2,
  • gwarancją bankową,
  • walutą euro.
 • Poręczenie udzielone jest jako poręczenie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.
 • Poręczenie udzielane jest na zasadach określonych w projekcie umowy ustalanej i akceptowanej przez Izbę.
Umowa poręczenia, której zabezpieczeniem są gwarancje bankowe:

Klienci Grup Kapitałowych:

Klienci Domów Maklerskich:

Umowa poręczenia, której zabezpieczeniem są Prawa Majątkowe:

Klienci Grup Kapitałowych:

Klienci Domów Maklerskich:

Umowa poręczenia, której zabezpieczeniem są Uprawnienia do Emisji CO2 (EUA):

Klienci Grup Kapitałowych:

Klienci Domów Maklerskich:

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Zabezpieczenia niepieniężne akceptowane do dnia 31 grudnia 2026 r.

Z uwagi na wejście w życie zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) („Ustawa”), polegającej na rozszerzeniu w ust. 8 w art. 31zzh Ustawy terminu obowiązywania rozwiązań, do dnia 31 grudnia 2026 r. oraz Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej IRGiT będzie akceptować dodatkowe formy zabezpieczeń niepieniężnych, tj.:

 • poręczenie spółki z grupy kapitałowej będącej w stosunku do podmiotu, któremu udzielane jest takie poręczenie, przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz posiadającej określony Ustawą rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.), która do umowy poręczenia dołączyła gwarancję bankową lub oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

 • oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego przez Członka Izby posiadającego odpowiedni rating kredytowy lub Członka Izby, który w dniu 27 września 2022 r. był przedsiębiorstwem zobowiązanym do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.

Do dnia 31 grudnia 2026 r. obowiązuje również zniesienie limitów ilościowych, ograniczających możliwość wnoszenia Praw Majątkowych do świadectw pochodzenia oraz Uprawnień do emisji CO2, jako zabezpieczenie niepieniężne przez podmioty, które posiadają odpowiedni rating kredytowy lub należą do grupy kapitałowej posiadającej taki rating kredytowy.

Wzory dokumentów

Członkowie Izby posiadający odpowiedni rating kredytowy:

Członkowie Izby, którzy w dniu 27 września 2022 r. wykonywali obowiązek, o którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne:

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: