Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT umożliwia wnoszenie zabezpieczeń w formie niepieniężnej optymalizując koszty ponoszone przez Członków Izby związane z finansowaniem wymogów dotyczących poszczególnych elementów systemu gwarantowania rozliczeń.

Zgodnie z zapisami Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku, Członkowie Izby, klienci Domów Maklerskich będący Członkami Izby, klienci Grup Kapitałowych będący Członkami Izby lub Członek Izby działający jako reprezentant Członka Giełdy mają możliwość wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych na pokrycie:

 • depozytów zabezpieczających (gwarancje bankowe, Prawa Majątkowe oraz Uprawnienia do Emisji CO2),
 • depozytu historycznego (gwarancje bankowe),
 • Podstawowego limitu transakcyjnego (gwarancje bankowe),
 • wpłat do Funduszu Gwarancyjnego (gwarancje bankowe).

 

Image

 

Informacje dostępne w zakładkach:

 

Gwarancje bankowe

Gwarancje bankowe

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne gwarancje bankowe. Gwarancje bankowe dzielą się na dwie klasy płynności, które różnią się terminem wypłaty środków przez bank będący wystawcą gwarancji bankowej.

Gwarancje bankowe (PLN) I klasy płynności

 • Gwarancje bankowe I klasy płynności mogą pokryć:
  • do 90% wymaganego depozytu zabezpieczającego,
  • do 60% wartości wymaganej wpłaty na Fundusz Gwarancyjny,
  • do 50% wartości wymaganego depozytu historycznego,
  • 50% wartości Podstawowego limitu transakcyjnego.
 • Gwarancja bankowa w pierwszej kolejności przeznaczana jest na pokrycie depozytu zabezpieczającego, a w drugiej kolejności na pokrycie zobowiązań z tytułu depozytu historycznego. Ewentualna nadwyżka środków zaliczana jest na poczet Podstawowego limitu transakcyjnego.
Image
 • Gwarancja bankowa może zostać w całości dedykowana jedynie na wybrane pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń (depozyt historyczny, limit transakcyjny oraz Fundusz Gwarancyjny) pod warunkiem poinformowania o przeznaczeniu gwarancji IRGiT. Możliwy jest również sztywny podział gwarancji bankowej pomiędzy depozyt zabezpieczający lub/i depozyt historyczny lub/i limit transakcyjny.

Gwarancje bankowe (PLN i EUR) II klasy płynności

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności mogą pokryć do 70% wymaganego depozytu zabezpieczającego.

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności nie mogą być przeznaczane na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności mogą być wystawione zarówno w walucie PLN i EUR.

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności (EUR) podlegają wycenie rynkowej w każdym dniu roboczym według kursu średniego EUR/PLN publikowanego przez NBP z uwzględnieniem wskaźników redukcji, które są dostępne w zakładce „Parametry”.

 • Gwarancje bankowe II klasy płynności (EUR) podlegają limitowi koncentracji na poziomie Członka Izby – 150 mln EUR oraz limitowi na poziomie Izby – 600 mln EUR (limity koncentracji liczone są łącznie z wniesioną walutą euro).

Warunki akceptacji gwarancji bankowych I i II klasy płynności

 • Udzielającym gwarancji może być wyłącznie bank akceptowany przez Izbę:

  • bank nie może by powiązany kapitałowo (należeć do tej samej grupy kapitałowej) z podmiotem dla którego wystawiona jest gwarancja bankowa,
  • bank powinien posiadać siedzibę lub oddział na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej o ile posiada odpowiednie uzgodnienia z Bankiem Płatnikiem Izby lub Bankiem Płatnikiem Członka Izby w zakresie komunikacji międzybankowej za pośrednictwem systemu SWIFT,
  • minimalna długoterminowa ocena ratingowa banku przyznana przez agencje ratingowe Fitch, Moody’s oraz Standard&Poor’s wynosi odpowiednio BB− ,BB− oraz Ba3.
 • Gwarancja bankowa musi być zgodna ze wzorem gwarancji bankowej akceptowanym przez IRGiT S.A. (jedynie polskie wersje dokumentów udostępnionych przez IRGiT są prawnie wiążące oraz akceptowalne).
 • Obowiązkiem Członka Izby przed wystawieniem gwarancji bankowej przez bank jest przesłanie projektów dokumentów dotyczących składanego zabezpieczenia, celem weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji przez IRGiT.
 • Zmiany dotyczące wysokości zabezpieczenia, tj. zmniejszenie lub wycofanie gwarancji bankowej, wymaga uzyskania zgody IRGiT:

  • zmniejszenie kwoty gwarancji bankowej następuje na dwa dni robocze przed dniem wysłania zgody do banku na obniżenie gwarancji bankowej lub na dwa dni robocze przed ostatnim dniem obowiązywania gwarancji bankowej, która będzie przedłużana oraz obniżana, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające,

  • wycofanie gwarancji bankowej następuje dwa dni robocze przed dniem wysłania zgody do banku na wycofanie gwarancji bankowej, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające.

 • Minimalna kwota gwarancji bankowej w PLN wynosi 100 000 PLN, a gwarancji bankowej w EUR wynosi 25 000 EUR.

Szczegółowe kryteria przyjęcia gwarancji bankowej jako zabezpieczenie niepieniężne umieszczone zostały w rozdziale „Rejestr Zabezpieczeń Niepieniężnych” Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

 

Wzory gwarancji bankowych

Bezpośredni Członkowie Izby:

(Rozmiar pliku: 18.26 KB)
(Rozmiar pliku: 18.38 KB)
(Rozmiar pliku: 18.46 KB)

Członkowie Izby, którzy zawarli z IRGiT umowę określającą zasady ustanawiania zabezpieczenia finansowego dla Grupy Energetycznej:

(Rozmiar pliku: 18.26 KB)
(Rozmiar pliku: 18.38 KB)
(Rozmiar pliku: 18.66 KB)
Uprawnienia do emisji EUA

Uprawnienia do emisji

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne Uprawnienia do Emisji CO2 (EUA).

 • EUA mogą pokryć do 65% wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego, a ich nadwyżka nie jest przeznaczana na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.
 • EUA są wnoszone na podstawie umowy przeniesienia na zabezpieczenie Uprawnień do emisji oraz uznania ich na rachunku Izby w Rejestrze Unii.
 • EUA podlegają wycenie rynkowej w każdym dniu roboczym według kursu średniego EUR/PLN publikowanego przez NBP, jak również dziennego kursu EUA z giełdy EEX lub ICE z uwzględnieniem wskaźników redukcji, które są dostępne w zakładce „Parametry”.

 • IRGiT nakłada limity koncentracji na poziomie Członka Izby w wysokości 15 000 000 EUA oraz na poziomie globalnym w wysokości 50 000 000 EUA.
 • Umowa przeniesienia na zabezpieczenie Uprawnień do emisji musi być zgodna ze wzorem umowy udostępnionym przez IRGiT (jedynie polskie wersje dokumentów udostępnionych przez IRGiT są prawnie wiążące oraz akceptowalne).
 • Obowiązkiem Członka Izby jest przesłanie projektów dokumentów dotyczących składanego zabezpieczenia, celem weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji przez Izbę.
 • Zmiany dotyczące wysokości zabezpieczenia, tj. zmniejszenie i wycofanie EUA, wymaga uzyskania zgody IRGiT.

  • zmniejszenie i wycofanie EUA ma miejsce jeden dzień roboczy przed dniem zlecenia transferu EUA przez IRGiT na dedykowany przez Członka Izby rachunek EUA, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające.

Szczegółowe kryteria przyjęcia Uprawnień do emisji jako zabezpieczenie niepieniężne umieszczone zostały w rozdziale „Rejestr Zabezpieczeń Niepieniężnych” Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

 

Wzory dokumentów - uprawnienia do emisji

Członkowie bezpośredni:

Prawa Majątkowe PMOZE_A

Prawa majątkowe

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne Prawa Majątkowe w instrumencie PMOZE_A.

 • Prawa Majątkowe mogą pokryć do 65% wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego, a ich nadwyżka nie jest przeznaczana na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.
 • Prawa Majątkowe są wnoszone na postawie umowy przeniesienia na zabezpieczenie Praw Majątkowych ze Świadectw Pochodzenia oraz wniosku o zablokowanie Praw Majątkowych w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.
 • Prawa Majątkowe podlegają wycenie rynkowej według ostatniego opublikowanego przez TGE indeksu dla transakcji sesyjnych z uwzględnieniem wskaźników redukcji, które są dostępne w zakładce „Parametry”.

 • Izba nakłada limity koncentracji na poziomie Członka Izby w wysokości 240 000 MWh oraz na poziomie globalnym w wysokości 3 000 000 MWh.
 • Umowa przeniesienia na zabezpieczenie Praw Majątkowych musi być zgodna ze wzorem umowy udostępnionym przez IRGiT (jedynie polskie wersje dokumentów udostępnionych przez IRGiT są prawnie wiążące oraz akceptowalne).
 • Zmiany dotyczące wysokości zabezpieczenia, tj. zmniejszenie i wycofanie Praw Majątkowych, wymaga uzyskania zgody IRGiT:

  • zmniejszenie i wycofanie Praw Majątkowych ma miejsce jeden dzień roboczy przed dniem odblokowania Praw Majątkowych, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające.

 • Obowiązkiem Członka Izby jest przesłanie projektów dokumentów dotyczących składanego zabezpieczenia, celem weryfikacji oraz ostatecznej akceptacji przez IRGiT.

Szczegółowe kryteria przyjęcia Praw Majątkowych jako zabezpieczenie niepieniężne umieszczone zostały w rozdziale „Rejestr Zabezpieczeń Niepieniężnych” Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej.

 

Wzory dokumentów - prawa majątkowe

Członkowie bezpośredni:

Klienci Domów Maklerskich:

Klienci Grup Kapitałowych:

Waluta euro

Waluta euro

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne walutę euro.

 • Waluta euro może pokryć do 70% wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego, a jej nadwyżka nie jest przeznaczana na pozostałe elementy systemu gwarantowania rozliczeń.

 • Waluta euro wnoszona jest na dedykowany rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, którego właścicielem jest IRGiT.

 • Waluta euro podlega wycenie rynkowej w każdym dniu roboczym według kursu średniego opublikowanego przez NBP z uwzględnieniem wskaźników redukcji, które są dostępne w zakładce „Parametry”.

 • Waluta euro podlega limitowi koncentracji na poziomie Członka Izby – 150 mln EUR oraz limitowi na poziomie Izby – 600 mln EUR (limity koncentracji liczone są łącznie z wniesionymi gwarancjami bankowymi w walucie euro).

 • Minimalna wartość zabezpieczenia niepieniężnego w walucie euro wynosi 100 000 EUR.

 • Zmiany dotyczące wysokości zabezpieczenia, tj. wniesienie, zwiększenie, zmniejszenie i wycofanie waluty euro, wymaga uzyskania zgody IRGiT:

  • obniżenie i wycofanie waluty euro następuje na dwa dni robocze przed planowanym zwrotem waluty euro, pod warunkiem uzupełnienia wymaganych środków pieniężnych na depozyty zabezpieczające,

  • IRGiT może odmówić przekazania określonej wartości waluty euro w przypadku braku pokrycia depozytów zabezpieczających wymaganych od Członka Izby na dzień obniżenia lub wycofania waluty euro,

  • zwiększenie waluty euro następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym, jeżeli środki zostały zaksięgowane na rachunku do godziny 14:30. W innym przypadku zwiększenie waluty euro dokonywane jest w najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.

 • Koszty bankowe:

  • koszty bankowe związane z prowadzeniem rachunku ponosi Członek Izby na zasadach określonych w taryfie opłat i prowizji przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

  • koszty bankowe pobierane są bezpośrednio z rachunku bankowego, co będzie skutkowało obniżką stanu waluty euro na rachunku bankowym,

  • w przypadku braku środków na rachunku bankowym potrzebnych do jego prowadzenia, IRGiT może podjąć działania mające na celu niezwłoczne zamknięcie tego rachunku oraz wezwać Członka Izby do ich dopłaty.

Wzory dokumentów:
(Rozmiar pliku: 31.5 KB)
(Rozmiar pliku: 30.5 KB)
Poręczenia udzielane przez podmioty trzecie

Poręczenia udzielane przez podmioty trzecie

IRGiT akceptuje jako zabezpieczenie niepieniężne poręczenia spełniające następujące wymogi:

 • Poręczenie może zostać udzielone przez klienta Członka Izby prowadzącego działalność na rachunek tego klienta, bądź przez Członka Giełdy, który jest reprezentowany przez Członka Izby.
 • Poręczenie musi zostać przez poręczyciela zabezpieczone w jednej z następujących form:

  • umową przeniesienia na zabezpieczenie Praw Majątkowych ze Świadectw Pochodzenia,
  • umową przeniesienia na zabezpieczenie uprawnień do emisji CO2,
  • gwarancją bankową.
 • Poręczenie udzielone jest jako poręczenie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.
 • Poręczenie udzielane jest na zasadach określonych w projekcie umowy ustalanej i akceptowanej przez Izbę.
Umowa poręczenia, której zabezpieczeniem są gwarancje bankowe:

Klienci Grup Kapitałowych:

Klienci Domów Maklerskich:

Umowa poręczenia, której zabezpieczeniem są Prawa Majątkowe:

Klienci Grup Kapitałowych:

Klienci Domów Maklerskich:

Umowa poręczenia, której zabezpieczeniem są Uprawnienia do Emisji CO2 (EUA):

Klienci Grup Kapitałowych:

Klienci Domów Maklerskich:

Dział Zarządzania Ryzykiem

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: