Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IRGiT prowadzi działalność jako Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 kwietnia 2010 roku oraz jako Giełdowa Izba Rozrachunkowa na podstawie zawiadomienia o którym mowa w Art. 68a ust. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 19 kwietnia 2010 roku. Długoterminowa ścieżka rozwoju przyjęta przez IRGiT zakłada ciągłe doskonalenie i dążenie do implementacji rozwiązań realizujących najwyższe standardy rynkowe z zakresu rozliczeń i rozrachunku. Kluczowe znaczenie w tym procesie mają zasady i pryncypia wypracowane przez czołowe instytucje międzynarodowe. 

Jakościowa samoocena prowadzonej działalności

IRGiT S.A. przeprowadza weryfikacje zgodności prowadzonej działalności z zasadami dotyczącymi infrastruktury rynku finansowego opublikowanymi w 2012 roku przez CPSS-IOSCO (Committee on Payment and Settlement Systems and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions). Ocena zgodności bierze pod uwagę szeroki wachlarz funkcji oraz działań i odbywa się przy wykorzystaniu systemu oceny oraz metodologii CPMI-IOSCO.

Wyniki oceny przeprowadzonej w roku 2021 dostępne są w poniższym dokumencie.

Ocena ilościowa prowadzonej działalności

W celu pełnego wdrożenia zasad CPMI-IOSCO, IRGiT publikuje obszerny zestaw danych ilościowych, zgodnie z metodologią zaproponowaną przez te instytucje (Public quantitative disclosure standards for central counterparties). Dane obejmują między innymi:

  • zagregowane dane dotyczące poziomu rozliczanych transakcji,
  • ujawnienia poziomów zgromadzonych zabezpieczeń oraz innych parametrów z tym związanych,
  • informacje szczegółowe z zakresu zarządzania ryzykiem,
  • dane dotyczące struktury członków izby,
  •  inne dane dotyczące ogółu działalności IRGiT S.A.

Celem ujawnień jest zapewnienie wysokiego poziomu transparentności dla zainteresowanych instytucji, uczestników rynku oraz innych podmiotów. Dane mogą stanowić podstawę oceny izby, zrozumienia jej znaczenia dla ekosystemu giełdowego oraz umożliwiają porównanie z innymi izbami rozliczeniowymi. Zgodnie z najlepszymi praktykami powyższe dane podlegają aktualizacji i publikacji z częstotliwością kwartalną. 

Plik z danymi za Q1 2024

Plik z danymi za Q4 2023

Plik z danymi za Q3 2023

Plik z danymi za Q2 2023

Plik z danymi za Q1 2023

Plik z danymi za Q4 2022

Plik z danymi za Q3 2022

Plik z danymi za Q2 2022

Plik z danymi za Q1 2022

Plik z danymi za Q4 2021

Plik z danymi za Q3 2021

Plik z danymi za Q2 2021

Plik z danymi za Q1 2021.

Prezentacja z webinarium dot. PQD z dnia 29 lipca 2021 r.

Ograniczenia

Informacje publikowane na niniejszej stronie zostały przygotowane wyłącznie na potrzeby ujawnień w zakresie przewidzianym w zasadach CPMI-IOSCO („Public quantitative disclosure standards for central counterparties”) i nie mogą być wykorzystywane, modyfikowane ani dalej rozpowszechniane w całości lub w części w jakiejkolwiek znanej formie, bez wyraźnej, pisemnej zgody IRGiT S.A. w żadnym innym celu, a w szczególności w celu zarobkowym, wykraczającym poza dozwolony użytek zgodny z przepisami prawa. IRGIT S.A. ma prawo do zmiany danych zamieszczonych na niniejszej stronie bez konieczności powiadomienia jej użytkowników.

Pomimo zachowania profesjonalnych standardów i należytej staranności podczas sporządzania Informacji, IRGiT S.A. nie może zapewnić, że dane publikowane na niniejszej stronie są aktualne, kompletne oraz odpowiedniej jakości, a ponadto, że pozwalają na właściwą interpretację. IRGiT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w związku z poleganiem na danych publikowanych na niniejszej stronie. Do powyższych warunków stosuje się przepisy prawa polskiego, IRGiT S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany tych warunków w dowolnym czasie i bez dodatkowego powiadomienia.