Komitet ds. Ryzyka

Komitet ds. Ryzyka pełni funkcje opiniodawcze i doradcze wobec Zarządu IRGiT w sprawach dotyczących zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem przez IRGiT usług rozliczeniowych. Prace Komitetu ds. Ryzyka mają na celu wymianę informacji między IRGiT a uczestnikami rynku. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji zrzeszających Członków oraz klientów Członków IRGiT oraz przedstawiciele IRGiT i Towarowej Giełdy Energii S.A.
Komitet pełni funkcje opiniodawcze i doradcze wobec IRGiT w sprawach dotyczących regulacji IRGiT lub uzgodnień, które mają wpływ na zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczeniem przez IRGiT usług rozliczeniowych, dotyczą bezpieczeństwa i efektywności prowadzenia rozliczeń, prawidłowego ustalania rodzaju i wielkości zabezpieczeń oraz formy ich wnoszenia, lub dotyczą mechanizmów zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem przez IRGiT usług rozliczeniowych oraz mechanizmów kontroli ryzyka.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka określa Regulamin Komitetu ds. Ryzyka.

W skład Komitetu ds. Ryzyka wchodzą:
Przedstawiciel Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych – p. Tomasz Wieczorek (Przewodniczący Komitetu)
Przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii – p. Leszek Prachniak
Przedstawiciel Towarzystwa Obrotu Energią – p. Arkadiusz Wronka
Przedstawiciel Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie – p. Robert Sikorski
Przedstawiciel Izby Domów Maklerskich – p. Iwona Ustach
Przedstawiciel Izby Gospodarczej Gazownictwa – p. Katarzyna Piłat
Przedstawiciel Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii - p. Olga Dzilińska-Pietrzak
Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan – p. Maciej Maciejko
Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych
Przedstawiciel European Federation of Energy Traders - p. Paweł Lont

 

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 19 i 21 sierpnia 2020 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 27 i 29 maja 2020 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 11 grudnia 2019 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 5 września 2019 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 22 maja 2019 r.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka z dnia 7 marca 2019 r.