Polityka prywatności

 

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej również „IRGiT” lub „Spółka”) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. IRGiT przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania. 

Administrator danych: Administratorem danych jest Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Książęca 4, 00-490 Warszawa.

Cele przetwarzania: Państwa dane osobowe przekazane m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób (np. przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i w celu dla którego zostały udostępnione IRGiT.

Podstawy przetwarzania danych: W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa, np. przepisów podatkowych wynikających z konieczności wykazania lub udokumentowania świadczenia usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie tego obowiązku prawnego. W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach niż określone powyżej, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania danych: Przetwarzane przez IRGiT dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa). Okres ten może ulec wydłużeniu jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane oraz dla obrony przed takimi roszczeniami.

Odbiorcy danych: Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: 1) pracownicy i współpracownicy  Administratora upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych; 2) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych); 3) odbiorcą danych mogą być również audytorzy, biegli rewidenci oraz firmy doradcze; 4)  inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Udostępnienie Państwa danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem i zapewnieniem poufności.

Profilowanie danych: Nie dokonujemy profilowania danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora -  przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa,  w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda - do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W szczególności każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych.

Kontakt z Administratorem: Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez IRGiT danych osobowych mogą Państwo kierować na adres mailowy:

 z dopiskiem dane osobowe.

 

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W ramach plików cookies Serwis nie gromadzi żadnych danych osobowych i dane takie nie są przez Operatora serwisu gromadzone, przechowywane ani zbierane.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu IRGiT.pl«Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Spółka Akcyjna» z siedzibą pod adresem «ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa»

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Bezpieczeństwo

Spółka informuje, iż dokłada starań w celu ochrony strony internetowej przed nieuprawnionym dostępem lub atakami podmiotów zewnętrznych. Spółka zastrzega jednak, iż nie odpowiada za szkody powstałe wskutek ingerencji takich osób trzecich treści zamieszczone na stronie internetowej Spółki lub w transmisję danych poprzez sieć Internet. W szczególności wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Spółki za szkody powstałe w wyniku nieuprawnionego dostępu do strony internetowej osób trzecich lub dokonania przez podmioty nieuprawnione zmiany lub zniekształcenia informacji znajdujących się na stronie internetowej. Wyłączona jest również jakakolwiek odpowiedzialność Spółki  za szkody powstałe na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika różnego rodzaju wirusów komputerowych.

 

Zastrzeżenia prawne

IRGiT oświadcza, iż informacje i dane znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią (i nie mogą być tak traktowane) ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. W szczególności zawarte tam oświadczenia, dane, dokumenty lub informacje nie stanowią dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia przepisów prawa. Spółka oświadcza, iż w toku zamieszczania danych lub informacji na stronie internetowej Spółka dołożyła i dokłada starań, aby publikowane na stronie informacje były aktualne, rzetelne i poprawne. Spółka zastrzega jednakże, iż podmioty korzystające ze strony internetowej i podejmujące jakiekolwiek decyzje na podstawie zawartych tam informacji lub danych podejmują wszelkie działania na swoje wyłączne ryzyko. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty (pośrednie lub bezpośrednie), które wynikły z korzystania przez podmioty trzecie ze strony internetowej Spółki. Spółka podkreśla, iż wszelkie informacje, dane oraz ogłoszenia opublikowane na stronie internetowej Spółki mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego i nie mogą być interpretowane w inny sposób ani stanowić podstawy do roszczeń wobec Spółki.