Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Zarząd IRGiT
Andrzej Kalinowski

Andrzej Kalinowski - Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Od 1990 r., związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w Departamencie Rozwoju Rynków Kapitałowych, współtworzył system rozliczeniowo – depozytowy dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na GPW zajmował stanowiska kierownicze związane z procesem rozliczeń i rozrachunku transakcji giełdowych. Współpracował z Warszawską Giełdą Towarową w okresie tworzenia rynku towarowego przy udziale Chicago Board of Trade. W późniejszym okresie, w ramach Izby Domów Maklerskich, opracowywał założenia dla powstającej Centralnej Tabeli Ofert (CTO – obecnie po zmianach BondSpot). Był również związany ze SPOIF/PGF (Członek Zarządu) spółką powstałą z inicjatywy Związku Banków Polskich dla obsługi transakcji rynku międzybankowego (w późniejszym okresie połączona z CTO). Od 2006 r. związany z Grupą Kapitałową Towarowej Giełdy Energii S.A. Uczestniczył w procesie tworzenia Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Brał udział w licznych szkoleniach i stażach w wiodących instytucjach finansowych min. London Clearing House, Chicago Board of Trade, NYSE Euronext, SICOVAM (francuska instytucja depozytowo-rozliczeniowa), Deutche Bundesbank. Przez wiele lat uczestniczył aktywnie w szkoleniu maklerów giełdowych, maklerów giełd towarowych i specjalistów ewidencji papierów wartościowych oraz prowadził wykłady z zakresu funkcjonowania rynków papierów wartościowych, rynków towarowych, instrumentów pochodnych i instytucji rozliczeniowo-rozrachunkowych funkcjonujących na tych rynkach.

Łukasz Goliszewski

Łukasz Goliszewski - Wiceprezes Zarządu

Łukasz Goliszewski związany jest z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. od 2010 roku. W latach 2010–2015 zajmował stanowiska specjalistyczne, od 2015 roku stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu, natomiast od 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem gdzie odpowiadał za obszar ryzyka rynkowego, kredytowego, operacyjnego, a także obszar zabezpieczeń, politykę inwestycyjną i raportowanie transakcji. Od 2018 roku pełnił dodatkowo funkcję Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej. W tym okresie był przewodniczącym Komitetu ds. Ryzyka działającego przy IRGiT, członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz Przedstawicielem IRGiT w Komitecie ds. Ryzyka i Komitecie ds. Polityki Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. został powołany przez Radę Nadzorczą IRGiT na stanowisko Wiceprezesa Zarządu IRGiT. W Zarządzie IRGiT odpowiada za nadzór m.in. nad obszarami zarządzania ryzykiem, finansów, rozwoju i obsługi członków, prawnym. Od maja 2020 pełni funkcję Skarbnika Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH.

Łukasz Goliszewski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Maklera Giełd Towarowych.

Rada Nadzorcza
  • Adam Młodkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jarosław Obrzud – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Dariusz Dudek – Członek Rady Nadzorczej
  • Beata Kalinowska – Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Krygiel – Członek Rady Nadzorczej
  • Sebastian Wijas – Członek Rady Nadzorczej