Depozyty transakcyjne

Depozyty transakcyjne są elementem systemu gwarantowania rozliczeń i służą zabezpieczeniu rozrachunków pieniężnych. Składają się z depozytu dostawy oraz limitu transakcyjnego. Limit transakcyjny stanowi nadwyżka środków w depozycie transakcyjnym ponad wymaganą wartość depozytu dostawy.

Minimalna wartość depozytów transakcyjnych ustalana zgodnie z Uchwałą Zarządu IRGiT (Uchwała nr 27/08/01/2018)

Limit transakcyjny

Wpłaty zasilające limit transakcyjny mogą być wnoszone w:

  • w środkach pieniężnych,
  • w formie zabezpieczeń  niepieniężnych,  na zasadach określonych w Uchwale Zarządu IRGiT (Uchwała nr 249/75/11/2017)

 

Depozyt dostawy

Wartość depozytu dostawy uzależniona jest od szacowanych dziennych zobowiązań członka z tytułu rozrachunku poszczególnych rynków. Algorytm wyznaczania wartości oraz tryb regulacji depozytu dostawy określają Szczególowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

 

Przykład obliczenia i aktualizacji depozytu dostawy.