Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

W Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. wybrano władze na nowe kadencje.

Obradujące 29.06.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGiT), spółki należącej do grupy GPW, dokonało oceny jej działalności w 2014 roku. Przyjęło sprawozdania z działalności i finansowe IRGiT za 2014 rok. Udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków członkom organów statutowych Spółki. Wybrało Radę Nadzorczą nowej kadencji. W skład Rady weszli: Ireneusz Łazor, Marek Wodnicki, Radosław Ignatowicz oraz Michał Markowski.

Obecnie IRGiT rozlicza wszystkie transakcje zawierane na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. dokonując rozrachunku dostaw towarów giełdowych w odpowiednich rejestrach lub u operatorów systemów przesyłowych oraz rozliczenia pieniężnego dla stron transakcji w ich  bankach płatnikach.

Rada Nadzorcza Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA wybrała Zarząd nowej, trzeciej kadencji. Na stanowisko Prezesa Zarządu Rada powołała p. Dariusza Bliźniaka, na stanowisko Członka Zarządu p. Andrzeja Kalinowskiego.

Powołanie do Zarządu kolejnej kadencji to dla nas dowód uznania dotychczasowej pracy i wyraz zaufania – podkreśla Prezes Dariusz Bliźniak. Przed nami nowe wyzwania i czas intensywnej pracy. Jesteśmy mobilną organizacją, mamy świetny, kreatywny zespół ludzi. To pozwala nam się rozwijać, zarówno na rynku polskim, jak i wychodzić z ofertą na rozliczanie rynków międzynarodowych.