Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

W związku z zakończeniem prowadzenia rozliczeń i rozrachunku ostatniej serii kontraktów terminowych zawartych na Rynku Terminowym Towarowym Towarowej Giełdy Energii S.A., których przedmiotem są Prawa Majątkowe Świadectw Pochodzenia oraz zmianą Szczegółowych Zasad Obrotu i Rozliczeń w zakresie listy wyznaczanych indeksów dla Rynku Dnia Następnego, IRGiT wprowadziła zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.

Treść tego dokumentu została zmieniona poprzez:

  • zastąpienie nazw indeksów IRDN24, IRDN8.22 oraz IRDN23.7 odpowiednio nazwami TGeBase, TGePeak i TGeOffpeak,
  • usunięcie zapisów dotyczących zarządzania ryzykiem oraz rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM).

Zmiany wchodzą w życie 31 lipca 2019 roku. Tekst jednolity Szczegółowych Zasad Rozliczeń rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany dostępny jest pod adresem: www.irgit.pl/rynek-towarowy/regulacje/szczegolowe-zasady-rozliczen