Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej „IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), których celem jest w szczególności uwzględnienie postulatów zgłaszanych przez uczestników Rynku Towarów Rolno – Spożywczych (dalej „RTRS”) w zakresie:

  • zmiany terminu rozrachunku pieniężnego należności Członków Izby dla transakcji zawartych w wyniku aukcji;
  • zmiany zasad wnoszenia wadium.

Wprowadzone zmiany pozwolą lepiej dostosowywać zasady obsługi finansowej RTRS do aktualnych potrzeb uczestników tego rynku.

W związku z powyższym oraz zgodnie z rekomendacją powołanej przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. (dalej „TGE”) Rady Rynku Rolnego, do Szczegółowych zasad rozliczeń Rynku Towarów Rolno – Spożywczych wprowadzono zmiany polegające na uwzględnieniu decyzji TGE i IRGiT o:

  • zniesieniu obowiązku wnoszenia wadium celem otwarcia aukcji na RTRS, oraz
  • skróceniu terminu rozrachunku pieniężnego transakcji zawartych na aukcjach RTRS do dnia T+1.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 21 lutego 2022r.