Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. („Szczegółowe zasady rozliczeń”) polegające na:

  • wprowadzeniu możliwości wnoszenia gwarancji bankowych na pokrycie wpłat do Funduszu Gwarancyjnego,
  • doprecyzowaniu zapisów dotyczących Limitu transakcyjnego dedykowanego RDB,
  • doprecyzowaniu zapisów dotyczących pokrycia zastrzeżenia płatności środkami pieniężnymi Członka Izby zdeponowanymi na Rachunku depozytów transakcyjnych.

Mając na względzie zwiększenie atrakcyjności oferty IRGiT oraz dalszą optymalizację funkcjonowania systemu gwarantowania rozliczeń, do Szczegółowych zasad rozliczeń wprowadzono zmiany polegające na wdrożeniu możliwości wnoszenia przez Członków Izby gwarancji bankowych na pokrycie wpłat do Funduszu Gwarancyjnego. W związku z powyższym, zmianie ulega również wzór gwarancji bankowej akceptowanej przez IRGiT. Wzór ten publikowany będzie na stronie internetowej IRGiT. Jednocześnie wskazać należy, iż gwarancje bankowe zaakceptowane uprzednio przez IRGiT nie wymagają dostosowania ich treści do nowego wzoru.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, nowe zapisy Szczegółowych zasad rozliczeń doprecyzowują również zasady akceptacji banków jako wystawców gwarancji bankowych uznawanych jako zabezpieczenie niepieniężne, co zapewni większą transparentność w zakresie procesu akceptacji prowadzonego przez IRGiT.

Ponadto wprowadzone zmiany objęły również rozwinięcie oraz objaśnienie kwestii dotyczących funkcjonowania i zmian Limitu transakcyjnego dedykowanego dla RDB oraz zapisów dotyczących pokrycia zastrzeżenia płatności środkami pieniężnymi Członka Izby zdeponowanymi na Rachunku depozytów transakcyjnych.

Zmiany w powyższym zakresie wejdą w życie w dniu 27 marca 2020 r.

Szczegółowy komunikat