Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej polegające w szczególności na:

  • zmianie zapisów dotyczących wyznaczania wartości limitów transakcyjnych dla Uczestników Izby oraz zmianie zasad weryfikacji zleceń wypłat z subkonta rachunku depozytów transakcyjnych, w związku z wprowadzanym od dnia 1 kwietnia br. na rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT,
  • doprecyzowaniu zapisów dotyczących procesu akceptacji zleceń wypłat,
  • zmianie zapisów dotyczących wykreślenia gwarancji bankowych z Rejestru Zabezpieczeń Niepieniężnych.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej w nowym brzmieniu są dostępne w zakładce Regulacje.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.