Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Od dnia 1 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie zmiany w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej uwzględniające m.in.:

  • wprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT,
  • zmianę metodologii kalkulacji masy Funduszu Gwarancyjnego w związku z przygotowaniami do uruchomienia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego,
  • objęcie Funduszem Gwarancyjnym transakcji z Rynku Praw Majątkowych Świadectw Pochodzenia,
  • inne zmiany o charakterze doprecyzowującym.

Z uwagi na istotne znaczenie powyższych zmian dla prowadzonej przez Państwa działalności zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym ich opisem.

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej

Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej