Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, wynikające w szczególności z wejścia w życie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu („Ustawa”), polegające na uwzględnieniu możliwości wnoszenia jako zabezpieczenie niepieniężne:

  • oświadczenia operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne złożonego w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, lub
  • poręczenia za zobowiązania podmiotu, za pośrednictwem którego operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego zawiera transakcje, wynikające z rozliczenia transakcji zawartych na zlecenie operatora, zabezpieczone oświadczeniem w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Dodatkowo doprecyzowaniu ulegają zapisy dotyczące daty wprowadzenia niższej kwoty gwarancji bankowej do Rejestru Zabezpieczeń Niepieniężnych w przypadku przedłożenia przez Członka Izby nowego dokumentu gwarancji bankowej lub aneksu do obowiązującej gwarancji bankowej na kwotę niższą niż obecnie obowiązująca.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 10 stycznia 2023 r.

Szczegółowe zasady rozliczeń