Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, wynikające w szczególności z planowanego wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej („Ustawa”), polegające na zmianie:

  • parametru uznania zabezpieczeń składanych w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz poręczenia udzielanego przez spółkę będącą w  stosunku do Członka Izby, któremu udzielane jest takie poręczenie, przedsiębiorcą dominującym, zabezpieczonego oświadczeniem o poddaniu się egzekucji,
  • katalogu podmiotów, które mogą wnosić oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako zabezpieczenie niepieniężne.

Dodatkowo, zmienione zostają zasady wykreślania umów poręczenia zabezpieczonych gwarancją bankową z Rejestru Zabezpieczeń Niepieniężnych.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem wejścia w życie Ustawy.

Zmiany w regulacjach IRGiT