Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, będące konsekwencją planowanego wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu („Ustawa”). Zmiany odnoszą się w szczególności do reguł uznawania zabezpieczeń składanych w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Dodatkowo, w nowej wersji Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej uwzględniono:

  • doprecyzowanie zasad przyjmowania gwarancji bankowych od banku pełniącego funkcję Banku Płatnika Izby;
  • wprowadzenie zmian w zakresie zasad wypłat środków z Depozytów Transakcyjnych oraz zwrotu środków Funduszu Gwarancyjnego w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rozliczeń;
  • inne zmiany o charakterze doprecyzowującym.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r.

Zmiany w regulacjach IRGiT