Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, polegające w szczególności na dostosowaniu zapisów dotyczących akceptowanych przez IRGiT zabezpieczeń niepieniężnych w celu zwiększenia efektywności rozwiązań przewidzianych na okoliczność wejścia w życie zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

W Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej uwzględniono:

  • zmianę polegającą na modyfikacji kolejności uznawania zabezpieczeń niepieniężnych,
  • zmianę poziomu limitu uznania zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych drugiej klasy płynności.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 25 lutego 2022 r.

Zmiany w regulacjach IRGiT