Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, polegające w szczególności na dostosowaniu zapisów dotyczących akceptowanych zabezpieczeń niepieniężnych w związku z wejściem w życie zmiany ust. 8 w art. 31zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

W Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej uwzględniono przewidzianą Ustawą zmianę zasad uznawania zabezpieczeń niepieniężnych, w zakresie:

  • możliwości złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego również przez Członka Izby wykonującego obowiązek, o którym mowa w art. 49a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  • zmiany limitu zabezpieczeń wnoszonych w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz w formie poręczenia spółki dominującej, do poziomu 75% wymaganych depozytów zabezpieczających,
  • wydłużenia terminu akceptowania przez IRGIT przewidzianych Ustawą dodatkowych form zabezpieczeń niepieniężnych do dnia 31 marca 2023 r.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 28 stycznia 2022 r.

Szczegółowy opis zmian