Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, polegające w szczególności na:

  1. dostosowaniu zapisów dotyczących akceptowanych zabezpieczeń niepieniężnych w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) oraz
  2. uwzględnieniu obowiązku zawarcia przez Członków Izby umowy dotyczącej upoważnienia nabywcy do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów w imieniu i na rachunek dostawcy (Umowa self-billing).

Mając na uwadze wejście w życie zmiany polegającej na dodaniu ust. 8 w art. 31zzh Ustawy, IRGiT do dnia 30 czerwca 2022 r. będzie akceptować dodatkowe formy zabezpieczeń niepieniężnych, tj.:

  • poręczenie spółki z grupy kapitałowej będącej w stosunku do podmiotu, któremu udzielane jest takie poręczenie, przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz posiadającej określony Ustawą rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.), która do umowy poręczenia dołączyła gwarancję bankową lub oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
  • oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego przez Członka Izby posiadającego odpowiedni rating kredytowy.

Wprowadzono również przewidziane Ustawą do dnia 30 czerwca 2022 r. zniesienie limitów ilościowych, ograniczających możliwość wnoszenia Praw Majątkowych do świadectw pochodzenia oraz Uprawnień do emisji CO2, jako zabezpieczenie niepieniężne przez podmioty, które posiadają odpowiedni rating kredytowy lub należą do grupy kapitałowej posiadającej taki rating kredytowy.

Zmiana polegająca na objęciu wszystkich Członków Izby obowiązkiem zawarcia z IRGiT Umowy self-biling ma na celu podniesienie bezpieczeństwa systemu rozliczeniowego i ograniczenie ryzyk związanych z dystrybucją oraz poprawnością dokumentów księgowych.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.