Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej, polegające na:

  • dostosowaniu zapisów dotyczących akceptowanych zabezpieczeń niepieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
  • wprowadzeniu możliwości wnoszenia jako zabezpieczenia niepieniężnego gwarancji bankowych charakteryzujących się dłuższym niż dotychczas akceptowanym terminem realizacji wypłaty.

Mając na uwadze wejście w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („Ustawa”), IRGiT do dnia 30 września 2020 r. będzie akceptować nowe formy zabezpieczeń niepieniężnych:

  1. poręczenie spółki z grupy kapitałowej będącej w stosunku do podmiotu, któremu udzielane jest takie poręczenie, przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz posiadającej określony Ustawą rating kredytowy w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.), która do umowy poręczenia dołączyła gwarancję bankową lub oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
  2. oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego przez Członka Izby posiadającego odpowiedni rating kredytowy.

Wprowadzono również przewidziane Ustawą do dnia 30 września 2020 r. zniesienie limitów ilościowych, ograniczających możliwość wnoszenia Praw Majątkowych do świadectw pochodzenia oraz Uprawnień do emisji CO2, jako zabezpieczenie niepieniężne przez podmioty, które posiadają odpowiedni rating kredytowy lub należą do grupy kapitałowej posiadającej taki rating kredytowy.

Ponadto, mając na względzie oczekiwania Członków Izby, do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej wprowadzono zmiany umożliwiające wnoszenie na zabezpieczenie gwarancji bankowych o dłuższym niż dotychczas akceptowanym terminie realizacji wypłaty tj. maksymalnie w ciągu 3 dni od zgłoszenia żądania wypłaty do banku.

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku. 

Szczegółowy komunikat