Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz nowe zasady organizacji Funduszy Gwarancyjnych

Zmiany w regulacjach IRGiT – zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej oraz nowe zasady organizacji Funduszy Gwarancyjnych

  •     Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Regulamin”) oraz nowe regulacje umożliwiające funkcjonowanie jednego wspólnego Funduszu Gwarancyjnego dla rynków spot i terminowych w zakresie energii elektrycznej oraz gazu
  •    Zmiana Regulaminu umożliwi IRGiT rozpoczęcie działalności w zakresie rozliczeń nowego Rynku Towarów Rolno - Spożywczych, który Towarowa Giełda Energii S.A. („TGE”) zamierza uruchomić na początku przyszłego roku
  •    Zmiana Regulaminu umożliwi wdrożenie nowych kompensacji depozytów wstępnych – kompensacji międzyproduktowej i międzyokresowej

Wdrożenie pakietu regulacji obejmujących nową wersję Regulaminu, jak i inne regulacje IRGiT, kończy kolejny etap prac w ramach programu optymalizacji systemu zabezpieczeń oraz jest pierwszym krokiem do uruchomienia Rynku Towarów Rolno-Spożywczych w ramach giełdy towarowej prowadzonej przez TGE.

IRGiT we współpracy z TGE oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. realizuje Projekt uruchomienia Platformy Żywnościowej w ramach zamówienia publicznego udzielonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jednym z warunków realizacji tego projektu jest wprowadzenie odpowiednich zmian do Regulaminu, umożliwiających IRGiT prowadzenie obsługi finansowej transakcji zawieranych na giełdzie towarowej w zakresie nowej kategorii towarów giełdowych tj. towarów rolno - spożywczych.

Celem ułatwienia dostępu do Rynku Towarów Rolno – Spożywczych („RTRS”), wprowadzono także zmianę do Regulaminu, polegającą na obniżeniu wymogów kapitałowych dla domów maklerskich i towarowych domów maklerskich działających wyłącznie w zakresie RTRS lub Rynku Praw Majątkowych.

W Regulaminie przewidziano również możliwość stosowania przez IRGiT kompensacji depozytów wstępnych. Zamiarem IRGiT jest wprowadzenie kompensacji międzyproduktowej (dla rynku terminowego energii elektrycznej) oraz kompensacji międzyokresowej (dla rynku terminowego gazu oraz energii elektrycznej). Wdrożenie tych zmian ma na celu nie tylko zwiększenie atrakcyjności oferty IRGiT w zakresie stosowanego modelu zabezpieczeń, ale również zwiększenie możliwości konstruowania bardziej zaawansowanych strategii handlowych przez uczestników rynku. 

Celem optymalizacji kosztów funkcjonowania Funduszu Gwarancyjnego dla uczestników rynku, przy jednoczesnym uzyskaniu bardziej precyzyjnego ujęcia ryzyka generowanego przez Członków Izby, IRGiT wprowadza zmiany polegające na utworzeniu jednego wspólnego Funduszu Gwarancyjnego dla rynków spot i terminowych w zakresie energii elektrycznej oraz gazu. Nowa konstrukcja Funduszu Gwarancyjnego pozwoli dostosować poziom wymaganych wpłat do zmienności ryzyka generowanego przez poszczególnych Członków Izby, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu negatywnych zmian łącznej masy Funduszu Gwarancyjnego na poziom zysków z lokowania środków w nim zgromadzonych.

Dodatkowo, dbając o bezpieczeństwo rozliczeń transakcji, IRGiT podjął decyzję o implementacji nowego narzędzia wspomagającego zarządzanie ryzykiem płynności w systemie gwarantowania rozliczeń tj. wykorzystania linii kredytowych w bankach komercyjnych. Instrument ten będzie wykorzystywany równolegle z pulą dedykowanych środków własnych wydzielonych przez Izbę celem ograniczenia możliwości wystąpienia niedoboru płynnych środków w systemie gwarantowania rozliczeń. 

Zmiany w powyższym zakresie wejdą w życie w dniu 4 listopada 2019 r.

Szczegółowy komunikat