Zmiany w regulacjach IRGiT - wdrożenie modelu kompensacji między produktowej depozytów wstępnych

Wdrożenie modelu kompensacji międzyproduktowej depozytów wstępnych – zmiany w regulacjach IRGiT
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Szczegółowe zasady rozliczeń”), których głównym celem jest wdrożenie modelu kompensacji międzyproduktowej (BASE/PEAK/OFFPEAK) na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej, w tym w szczególności dostosowanie zapisów dotyczących sposobu wyznaczania depozytów wstępnych dla tego rynku z uwzględnieniem komponentu kompensacji międzyproduktowej oraz dodanie § 17a do Szczegółowych zasad rozliczeń, zawierającego algorytmy jej kalkulacji. 

Wdrożenie kompensacji międzyproduktowej kończy pierwszy z dwóch etapów wdrożenia kompleksowego modelu kompensacji, rekomendowanego przez Komitet ds. Ryzyka przy IRGiT. Celem wdrażanych zmian jest zwiększenie efektywności modelu zabezpieczeń stosowanego przez IRGiT przy jednoczesnym zachowaniu obecnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych rozliczeń.

Ponadto, zmiany w Szczegółowych zasadach rozliczeń obejmują doprecyzowanie zasad kolejności uznawania zabezpieczeń niepieniężnych na poczet depozytów zabezpieczających.

Wdrożenie operacyjne modelu kompensacji międzyproduktowej oraz wejście w życie nowej wersji Szczegółowych zasad rozliczeń nastąpi z dniem 1 września 2020 r.