Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany w Regulaminie Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) (dalej „Regulamin”) oraz w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Giełdowej Izby Rozrachunkowej (dalej „Szczegółowe zasady rozliczeń”) uwzględniające: 

w zakresie Regulaminu:

  1. możliwość wystąpienia ujemnego oprocentowania na rachunkach bankowych, na których utrzymywane są środki pieniężne w ramach systemu gwarantowania rozliczeń Izby,
  2. zmianę Tabeli Opłat. 

w zakresie Szczegółowych zasad rozliczeń:

  1. zmianę modelu wyznaczania wpłat poszczególnych Członków Izby do funduszu gwarancyjnego,
  2. zmianę zasad wnoszenia gwarancji bankowych na poczet funduszu gwarancyjnego, 
  3. możliwość wnoszenia na zabezpieczenie niepieniężne poręczeń udzielanych przez klientów przedsiębiorstw energetycznych, które świadczą usługi dla podmiotów z grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą o giełdach towarowych,
  4. możliwość wnoszenia na poczet depozytu zabezpieczającego waluty euro oraz gwarancji bankowych, dla których kwota świadczenia pieniężnego, na które została wystawiona gwarancja bankowa została określona w walucie EUR,
  5. możliwość wystąpienia ujemnego oprocentowania na rachunkach bankowych, na których utrzymywane są środki pieniężne w ramach systemu gwarantowania rozliczeń Izby.

Wdrożenie zmian opisanych powyżej odpowiada na potrzeby uczestników rynku w zakresie zwiększenia efektywności systemu gwarantowania rozliczeń oraz minimalizacji poziomu kosztów związanych z handlem giełdowym przy zachowaniu wysokich standardów zarządzania ryzykiem.

W związku ze zmianą Tabeli Opłat, z dniem 1 września 2021 r. zmianie ulegną również Szczegółowe zasady naliczania opłat pobieranych od Członków Giełdowej Izby Rozrachunkowej.
Ponadto celem określenia ogólnych zasad dotyczących świadczonej przez Izbę usługi samofakturowania, w tym zasad odpowiedzialności IRGiT oraz Członków Izby, Zarząd IRGiT zatwierdził Zasady świadczenia usługi samofakturowania przez IRGiT S.A.
Wprowadzane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r.

Szczegółowy opis zmian

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Ryzykiem: @email