Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
  • 30 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. powołała Piotra Listwonia w skład Zarządu Spółki na nową, wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 października 2023 r. powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  • 29 września 2023 r. rady nadzorcze TGE i IRGiT wyraziły zgodę na pełnienie przez Piotra Listwonia podwójnej funkcji Wiceprezesa w zarządach obu spółek.
  • Od 1 października 2023 r. Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. będzie funkcjonował w składzie: Łukasz Goliszewski – Prezes Zarządu oraz Piotr Listwoń – Wiceprezes Zarządu.

Piotr Listwoń

Piotr Listwoń związany jest z Grupą Kapitałową TGE od 2008 r. Na początku swojej kariery zawodowej zaangażowany był w proces uruchomienia działalności operacyjnej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., w której w latach 2013-2018 pracował jako Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku oraz Dyrektor Rozwoju Współpracy Międzynarodowej.

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za obszar operacyjny Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. W tym samym czasie został członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W grudniu 2020 r. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE. W styczniu 2021 r. dołączył do Zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii Association of Power Exchanges (APEx).

Piotr Listwoń posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu i rozliczeń rynków terminowych towarowych, instrumentów finansowych oraz transakcji międzynarodowych realizowanych w ramach mechanizmu łączenia europejskich rynków energii elektrycznej.

Absolwent Wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA.

Informacja prasowa