Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy)

  • Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy), które wejdą w życie w dniu 2 września 2019 r.
  • Zmiana Regulaminu polega na wykreśleniu zapisów dotyczących prowadzenia obsługi finansowej kontraktów forward na Prawa Majątkowe ŚP oraz rozróżnieniu opłat pobieranych w zakresie obsługi finansowej transakcji pozasesyjnych.

W związku z zakończeniem rozliczania przez IRGiT ostatniej serii kontraktów terminowych na prawa majątkowe w rozumieniu przepisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii, które ze względu na zmianę kwalifikacji prawnej, zostały wycofane z obrotu na giełdzie towarowej a ich wykonanie i rozliczenie odbywało się na zasadach określonych w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 685), wykreślono z treści Regulaminu postanowienia odnoszące się do tych kontraktów.

Celem doprecyzowania zapisów Regulaminu, w zakresie opłat pobieranych przez IRGiT za obsługę finansową transakcji pozasesyjnych, rozróżniono opłaty za rozliczenie transakcji pozasesyjnych rozliczanych oraz za ewidencję transakcji pozasesyjnych nierozliczanych. Zmiana ma charakter wyłącznie doprecyzowujący i nie powoduje zmiany wysokości opłaty pobieranej przez IRGiT.

Tekst jednolity Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek Towarowy) w brzmieniu uwzględniającym powyższe zmiany dostępny jest pod regulaminy: