Zmiana modelu akceptacji gwarancji bankowych

Z dniem 16 września 2019 roku w życie wejdzie zaktualizowana wersja Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych, która opisuje proces wnoszenia i obsługi zabezpieczeń niepieniężnych w IRGiT.

W Uchwale w szczególności zmienione zostały zapisy dotyczące kwestii związanych z procesem akceptacji gwarancji bankowych oraz z wdrożeniem rekomendacji z Komitetu ds. Ryzyka. 

Nowa wersja Uchwały dopuszcza, obok dotychczasowej formy akceptacji gwarancji w formie uchwały Zarządu IRGiT, jednoosobową akceptację gwarancji bankowych do wysokości 150 mln zł przez Dyrektora Działu Zarządzania Ryzykiem lub w przypadku jego nieobecności przez Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w IRGiT.

Nowy model akceptacji gwarancji bankowych jest realizacją deklaracji IRGiT złożonych podczas Forum Obrotu 2019 oraz Komitetu Rynku Energii Elektrycznej i Gazu. Model optymalizuje proces składania zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych przez Członków Izby.