Wdrożenie międzynarodowego standardu raportowania (PQD)

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. wprowadza cykliczną publikację kluczowych parametrów i statystyk z obszaru ryzyka i zabezpieczeń w wystandaryzowanym formacie zaprezentowanym przez CPMI-IOSCO w dokumencie Public Quantitative Disclosure Standards for Central Counterparties. Wprowadzenie raportowania ułatwi dostęp do danych wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym w szczególności klientom IRGiT S.A., a także dzięki zastosowaniu jednolitego podejścia do sposobu przekazywania informacji umożliwi porównanie do innych izb rozliczeniowych na całym świecie zrzeszonych w międzynarodowym stowarzyszeniu izb rozliczeniowych CCP12. Pierwszy raport PQD możecie Państwo pobrać z dedykowanej zakładki na stronie internetowej IRGiT.

Zakres danych ilościowych (Public Quantitative Disclosure) IRGiT S.A. podlegających publikacji obejmuje przede wszystkim informacje o:

  • ekspozycji na ryzyko kredytowe,
  • skali przyjmowanych zabezpieczeń,
  • funduszach gwarancyjnych, 
  • stosowanym modelu zabezpieczeń 
  • szczegółowych kwestiach związanych z kalkulacją różnego rodzaju parametrów,
  • strukturze przyjmowanych zabezpieczeń,
  • skali działalności IRGiT S.A.

Poza przekazywanymi danymi ilościowymi, IRGiT w dedykowanej zakładce opublikowała dane jakościowe (Public Qualitative Disclosure) opisujące stosowane w IRGiT S.A. zasady i praktyki zarządzania ryzykiem rozliczeń i rozrachunku transakcji w odniesieniu do zasad wydanych przez CPSS-IOSCO „Principles for Financial Market Infrastructures”.

Dane w formacie PQD będą publikowane przez IRGiT S.A. cyklicznie z częstotliwością kwartalną na dedykowanej stronie internetowej.