Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

W dniu 22 września 2021 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „Izba”) planuje przeprowadzić wspólnie z Towarową Giełdą Energii S.A. („TGE”) oraz przy udziale Członków Izby testy procedury postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia Członka Izby. 

Realizacja testów odbędzie się zgodnie z „Procedurą postępowania w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia”, z której wyciąg dostępny jest na stronie internetowej Izby. Testy stanowić będą symulację Przypadku naruszenia (niewypłacalności) hipotetycznego Członka Izby, którego pozycje zostaną zamknięte zgodnie z zasadami obowiązującymi w IRGiT. Zamykany portfel będzie obejmował zarówno pozycje na rynkach spot oraz terminowych energii elektrycznej i gazu. W ramach przeprowadzanych testów zweryfikowane zostaną przede wszystkim mechanizmy umożliwiające zamknięcie otwartych pozycji w portfelu niewypłacalnego hipotetycznego Członka Izby, bezpośrednio na rynku.

Celem testów będzie jak najwierniejsze odtworzenie działań IRGiT, TGE oraz Członków Izby kreujących rynek w sytuacji wystąpienia Przypadku naruszenia, z tego też względu zachęcamy wszystkich uczestników rynku do udziału. 

Planowane jest, aby przeprowadzanie podobnych testów miało miejsce co najmniej raz w roku. Jednocześnie informujemy, iż wynik testów posłuży do weryfikacji obowiązujących założeń, doskonalenia mechanizmów obsługi Przypadków naruszenia w IRGiT oraz wpłynie pozytywnie na wzrost efektywności stosowanych modeli. 

W przypadku chęci uczestnictwa w testach prosimy o przesłanie na adres: @email

zgłoszenia udziału do 17 września 2021 r., podając: 

  • nazwa firmy uczestnika testu
  •  imię i nazwisko uczestnika testu
  • adres mailowy uczestnika testów
  • telefon kontaktowy uczestnika testów
  • rodzaj dostępu do systemu notującego X-Stream Trading (obserwator, trader, trade manager)
  • adres IP uczestnika testów

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  • w kwestiach dostępu do systemu X-Stream Trading: @email
  • w pozostałych kwestiach:

Tomasz Wieczorek, Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem IRGiT @email, 696-880-400

Łukasz Grządka, Zastępca Dyrektora w Dziale Zarządzania Ryzykiem IRGiT  @email, 665-650-757