Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd IRGiT SA podjął uchwały o obniżeniu lub zawieszeniu pobierania następujących opłat:

  • Obniżenie opłaty rocznej za udział w rynku terminowym, na którym przedmiotem obrotu są Prawa Majątkowe ŚP
  • Obniżenie opłaty za rozliczenie transakcji sesyjnych i pozasesyjnych, których przedmiotem są Uprawnienia do Emisji (EUA)
  • Obniżenie opłaty za rejestrację Pozycji, których przedmiotem są Prawa Majątkowe ŚP na kontach ewidencyjnych Izby
  • Obniżenie opłaty za rozliczenie i rozrachunek Pozycji na kontraktach forward, których przedmiotem są Prawa Majątkowe ŚP
  • Zawieszenie pobierania opłaty od środków Członków Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń w odniesieniu do wpłat Członków Izby na Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych i Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających oraz w odniesieniu do wniesionych przez Członków Izby zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe
  • Zawieszenie pobierania opłaty od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych

Szczegółowe informacje na temat wszystkich obniżek, w tym nowe wysokości opłat, daty trwania promocji, oraz Uchwały Zarządu znajdziecie państwo na w zakładce „Tabela Opłat”.