Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
  • 22 września br. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) we współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE) przeprowadziły symulację postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia (niewypłacalności) uczestnika rynku.
  • Do testów przystąpiło 20 Członków IRGiT reprezentowanych przez 40 maklerów.
  • Zwieńczeniem testów będzie raport zawierający wnioski z przeprowadzonego procesu zamykania pozycji, który zostanie przedstawiony uczestnikom rynku.

22 września br. IRGiT wspólnie z TGE przeprowadziły testy procedury postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia, których celem jest przygotowanie członków izby na wypadek zaistnienia takiej sytuacji a także weryfikacja regulacji IRGiT, a w konsekwencji zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rozliczeń oraz podniesienie efektywności całego procesu.

W ramach testów przeprowadzono symulację przypadku, w którym jeden z uczestników rynku nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. Zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w izbach rozliczeniowych, izba zobowiązana jest zamknąć pozycje takiego podmiotu w możliwie najkrótszym czasie, aby maksymalnie ograniczyć wpływ wahań rynkowych na wycenę portfela oraz zminimalizować potencjalne straty. Ograniczenie potencjalnych strat jest istotne zarówno dla IRGiT jako podmiotu zapewniającego bezpieczeństwo prowadzonych rozliczeń, jak i wszystkich uczestników rynku. W przypadku wystąpienia straty przewyższającej zabezpieczenie wniesione przez podmiot, wobec którego stwierdzono przypadek naruszenia, Izba wykorzystuje bowiem środki z Funduszu Gwarancyjnego, na rzecz którego wpłaty dokonywali wszyscy Członkowie Izby. Założeniem działania IRGiT w trakcie testów było prowadzenie komunikacji w taki sposób, aby uczestnicy rynku, byli świadomi powstałych ryzyk, a także wiedzieli jakie kroki muszą podjąć celem ich mitygacji. Testy zostały zakończone pomyślnie, a ich efekty oraz zebrane wnioski znajdą się w specjalnym raporcie, który zostanie zaprezentowany uczestnikom rynku podczas dedykowanego webinarium.

Organizując symulację wystąpienia przypadku naruszenia, Izba nie tylko zastosowała międzynarodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa rozliczeń, ale także postawiła na edukację uczestników rynku w zakresie zasad obowiązujących w skrajnych sytuacjach rynkowych. Cieszę się, że nasi Członkowie wykazali zainteresowanie tym tematem i że dbają o odpowiednie przygotowanie na wypadek konieczności przeprowadzenia procesu zamykania pozycji. Planujemy realizować testy co roku, modyfikować scenariusze, zbierać sugestie uczestników rynku, wyciągać wnioski i wdrażać je w ramach procedur z obszaru niewypłacalności. Można śmiało podsumować, że był to kolejny krok w kierunku stworzenia bezpieczniejszego rynku z udziałem IRGiT – powiedział Łukasz Goliszewski, Wiceprezes Zarządu IRGiT.