Regulacje

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. pełni funkcję Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej na podstawie przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zezwolenia KNF, oraz funkcję Giełdowej Izby Rozrachunkowej w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych na podstawie art. 68a ust. 14 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Na otoczenie prawne, w którym funkcjonuje IRGiT, składają się krajowe i unijne regulacje zewnętrzne, oraz regulacje wewnętrzne IRGiT, dostępne na podstronach obok.