Glossary

Alternative settlement model
Alternatywny model rozrachunku
Accounting account
Konto obrachunkowe
ATS
ASO
Bank guarantee
Gwarancja bankowa
Brokerage House
Dom maklerski
Brokerage House
Towarowy Dom Maklerski
Balancing Market
Rynek bilansujący
Billing Margin
Depozyt na należności
Commodity Brokerage House
Towarowy dom maklerski
Commodity Derivatives Market
Rynek Terminowy Towarowy / RTT
Commodity Brokerage House
Dom Maklerski
Clearing System
System Rozliczeniowy
Commodity Forward Instruments Market
Rynek Terminowy Towarowy, RTT
Clearing Margin
Depozyt rozliczeniowy
Clearing Member
Rozliczający Członek Izby
Cascading
Kaskadowanie
Clearing guarantee system
Gwarantowanie rozliczeń
Clearing guarantee system
System zabezpieczeń
Current clearing price
Bieżący kurs rozliczeniowy
Clearing Bank, CB
Bank Rozliczeniowy, Bank Płatnik Izby, BPI
Commodity Forward Instruments Market for Property Rights, CFIMPR
Rynek Terminowy Towarowy Praw Majątkowych, RTPM
Clearing Account
Rachunek rozliczeniowy
Clearing and Settlement House
Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa
Clearing Account
Rachunek rozliczeniowy Izby
Clearing
Rozliczenie
Commodity Market
Rynek towarowy
Control Report
Raport Kontrolny
Commodity Forward Instruments Market for Electricity, CFIMe
Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej, RTEE
CO2 emission allowances
Uprawnienia do emisji CO2
Clearing Schedule
Harmonogram rozliczeń
Commodity Forward Instruments Market for Gas, CFIMg
Rynek Terminowy Towarowy Gazu, RTTG
Clearing Report
Raport Rozliczeniowy
Central Counterparty, CCP
Kontrahent Centralny (CCP)
Delivery date
Dzień dostawy
Day Ahead Market for gas, DAMg
Rynek Dnia Następnego gazu, RDNg
Default management
Obsługa niewypłacalności uczestnika
Day-Ahead Market/Intraday Market
Rynek Dnia Następnego i Bieżącego / RDNiB
Day Ahead Market, DAM
Rynek Dnia Następnego, RDN
Detailed clearing rules
Szczegółowe Zasady Rozliczeń
Emission Allowances Market
Rynek Uprawnień do emisji, RUE
Exchange Commodity Market
Rynek towarów giełdowych
Emission Allowance Market
Rynek Uprawnień do Emisji / RUE
Emission Allowances
Uprawnienia do emisji
ESMA / European Securities and Markets Authority
ESMA
Energy Company
Przedsiębiorstwo energetyczne
Exchange Clearing House
Giełdowa Izba Rozrachunkowa
Emission Trading Allowances
Uprawnienia do Emisji
Financial Market
Rynek finansowy
Financial Instruments
Instrumenty finansowe
Gas Transmission System Operator or the gTSO
Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego lub OSPg
Guarantee fund multiplier
Mnożnik funduszu gwarancyjnego
Guarantee Fund
Fundusz gwarancyjny
Indirect Participant/Non-clearing Participant
Uczestnik pośredni, nierozliczający
IRGiT
IRGiT
Intraday Market, IDM
Rynek Dnia Bieżącego, RDB
Intraday Market for gas, IDMg
Rynek Dnia Bieżącego gazu, RDBg
Investment fund participationunits
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Investment funds shares
Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych (JUFI)
KNF/the Polish Financial Supervision Authority
Komisja Nadzoru Finansowego /KNF
Lodgement of a security model
Alternatywny model wnoszenia zabezpieczeń
Limiting direct payments
Zastrzeżenie płatności
Member's Bank, MB
Bank Płatnik Uczestnika Izby, BPUI
Mark-To-Market
Wyrównanie do rynku
Margin Account
Rachunek depozytów zabezpieczających
Margin Sub-Account
Subkonto rachunku depozytów zabezpieczających
Margin calculator
Kalkulator depozytów
Margin
Depozyty zabezpieczające
Member guarantee fund
Wpłata do funduszu gwarancyjnego uczestnika
Member's Bank, MB
Bank Płatnik, Bank Płatnik Członka Izby, BPCI
Member receivables
Należności uczestnika
Money / Cash
Środki pieniężne
Non-monetary assets / Non-cash
Środki niepieniężne
Non-cash collateral
Zabezpieczenia niepieniężne
Open position
Otwarta pozycja
OTC Market
Rynek Pozagiełdowy
Over -The-Counter Transaction/OTC Transaction
Transakcja poza sesyjna
Property rights
Prawa majątkowe
Property Rights Market, PRM
Rynek Praw Majątkowych, RPM
Power Transmission System Operator or the eTSO
Operatorze Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego lub OSPe
Property Rights under Certificates of Origin
Prawa Majątkowe ŚP
Payment orders batch
Paczka zleceń płatniczych
Property Rights Market
Rynek Praw Majątkowych / RPM
Primary Market
Rynek pierwotny
Polish Power Exchange / TGE
Towarowa Giełda Energii / TGE
Risk Management Department
Dział Zarządzania Ryzykiem
Risk parameters
Współczynniki ryzyka
Replacement payments
Wpłata odtworzeniowa
Rates of recognition
Współczynniki uznania
Risk parameters
Parametry
Risk Management
Zarządzanie ryzykiem
RIF Market in Financial Instruments
Rynek Instrumentów Finansowych
Register of Certificates
Rejestr Świadectw
Recording account
Konto ewidencyjne
Scheduling Unit
Jednostka grafikowa
Settlement model
Model rozrachunku
Settlement
Rozrachunek
Shipper Code
Kod ZUP
Settlement Schedule
Harmonogram rozrachunku
The Warsaw Stock Exchange
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / GPW
The Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems and the Rules of Oversight of these Systems
Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
The fee and charge table
Tabela Opłat
Transaction limit
Limit transakcyjny
Trade Repository
Repozytorium Transakcji
The National Depository of Securities/KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych / KDPW
The Certificate of Origin Register
Rejestr Świadectw Pochodzenia / RŚP
The Act on Commodity Exchanges
Ustawa o Giełdach Towarowych
Transaction Margins Account
Rachunek depozytów transakcyjnych
Technical Account
Rachunek techniczny
The Commodity Clearing House/IRGiT
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
The Energy Regulatory Office/URE
Urząd Regulacji Energetyki / URE
The statement of the Supervisory Board on compliance to Corporate Governance Rules issued by the PFSA
Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu ws. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Finansowych wydanych przez KNF
The Energy Law Act
Ustawa Prawo Energetyczne
Transaction limit
Limit transakcyjny
The Act on Trading in Financial Instruments
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Treasury bonds
Obligacje Skarbu Państwa
Transaction Margin monitoring system
System monitorowania limitów transakcyjnych
Tonnes of Oil Equivalent (TOE)
Toe
The Financial Instruments
Instrumenty Finansowe
The Balancing Market
Rynek Bilansujący
The Trading Rules
Warunki obrotu
Transaction Margin Sub-Account
Subkonto rachunku depozytów transakcyjnych
TGE, Polish Power Exchange
Giełda, Towarowa Giełda Energii S.A., TGE
Trading day
Dzień obrotu
Total Margin
Depozyt ogółem
The Exchange Commodity Market
Rynek Towarów Giełowych
The security lodged / collateral lodged
Wpłacone zabezpieczenia
The Shipper Code
Kod ZUP
The Scheduling Unit
Jednostka Grafikowa
Trading Platform
Platforma obrotu
Transaction Margin
Depozyt transakcyjny
The Power Transmission System Operator /eTSO
Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego / OSPe
The Property Rights under Certificates of Origin
Prawa majątkowe ŚP
The Gas Transmission System Operator /gTSO
Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego / OSPg
The Auction Platform
Platforma Aukcyjna
Union Register
Rejestr Unii