Fundusz gwarancyjny

Fundusz gwarancyjny jest elementem systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT. Wykorzystywany jest w sytuacji, gdy środki zgromadzone w ramach depozytów okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów zamykania pozycji niewypłacalnego Uczestnika Izby.

Fundusz gwarancyjny składa się z wpłat wnoszonych przez poszczególnych Uczestników Izby proporcjonalnie do wysokości niepokrytej ekspozycji.

Ze względu na stosowany model prewalidacji zleceń, wysokość wpłat do Funduszu Uczestników Izby prowadzących działalność wyłącznie w zakresie Uprawnień do emisji określa się na poziomie 0 zł.

Aktualizacja wpłat do funduszu gwarancyjnego następuje w okresach miesięcznych.

Szczegółowe informacje na temat funduszu gwarancyjnego Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej zostały opisane w Regulaminie Funduszu Gwarancyjnego Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

Aktualne i archiwalne wartości mnożników funduszu gwarancyjnego dostępne są w zakładce parametry.