Słowniczek

Alternatywny model rozrachunku
Alternative settlement model
ASO
ATS
Alternatywny model wnoszenia zabezpieczeń
Lodgement of a security model
Bieżący kurs rozliczeniowy
Current clearing price
Bank Rozliczeniowy, Bank Płatnik Izby
BPI Clearing Bank, CB
Bank Płatnik, Bank Płatnik Członka Izby
Member's Bank, MB
Bank Płatnik Uczestnika Izby
Member's Bank, MB
Dział Zarządzania Ryzykiem
Risk Management Department
Dzień dostawy
Delivery date
Dzień obrotu
Trading day
Dom maklerski
Brokerage House
Depozyt na należności
Billing Margin
Depozyt ogółem
Total Margin
Depozyt rozliczeniowy
Clearing Margin
Depozyt transakcyjny
Transaction Margin
Depozyty zabezpieczające
Margin
ESMA
ESMA / European Securities and Markets Authority
Fundusz gwarancyjny
Guarantee Fund
Gwarantowanie rozliczeń
Clearing guarantee system
Giełdowa Izba Rozrachunkowa
Exchange Clearing House
Gwarancja bankowa
Bank guarantee
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / GPW
the Warsaw Stock Exchange
Giełda, Towarowa Giełda Energii S.A.
TGE, Polish Power Exchange
Harmonogram rozrachunku
Settlement Schedule
Harmonogram rozliczeń
Clearing Schedule
Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa
Clearing and Settlement House
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
The Commodity Clearing House/IRGiT
Instrumenty Finansowe
the Financial Instruments
IRGiT
The Commodity Clearing House/IRGiT
Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych (JUFI)
Investment fund shares/units
Jednostka Grafikowa
the Scheduling Unit
Konto ewidencyjne
Recording account
Komisja Nadzoru Finansowego /KNF
KNF/the Polish Financial Supervision Authority
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych / KDPW
the National Depository of Securities/KDPW
Kontrahent Centralny (CCP)
Central Counterparty, CCP
Kaskadowanie
Cascading
Kalkulator depozytów
Margin calculator
Kod ZUP
the Shipper Code
Limit transakcyjny
Transaction limit
Model rozrachunku
Settlement model
Mnożnik funduszu gwarancyjnego
Guarantee fund multiplier
Należności uczestnika
Member receivables
Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego lub OSPg
GasTransmission System Operator or the gTSO
Otwarta pozycja
Open position
Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu ws. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Finansowych wydanych przez KNF
The statement of the Supervisory Board on compliance to Corporate Governance Rules issued by the PFSA
Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego / OSPg
the Gas Transmission System Operator /gTSO
Obsługa niewypłacalności uczestnika
Default management
Obligacje Skarbu Państwa
Treasury bonds
Operatorze Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego lub OSPe
Power Transmission System Operator or the eTSO
Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego / OSPe
the Power Transmission System Operator /eTSO
Prawa majątkowe
Property rights
Platforma obrotu
Trading Platform
Przedsiębiorstwo energetyczne
Energy Company
Prawa Majątkowe ŚP
Property Rights under Certificates of Origin
Platforma Aukcyjna
The Auction Platform
Paczka zleceń płatniczych
Payment orders batch
Parametry
Risk parameters
Rynek Towarów Giełdowych
the Exchange Commodity Market
Rynek Uprawnień do Emisji / RUE
Emission Allowance Market
Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej
RTEE Commodity Forward Instruments Market for Electricity, CFIMe
Rynek Praw Majątkowych
RPM Property Rights Market, PRM
Rynek Poza giełdowy
OTC Market
Rynek Praw Majątkowych / RPM
Property Rights Market
Rynek Uprawnień do emisji
RUE Emission Allowances Market
Rynek Terminowy Towarowy / RTT
Commodity Derivatives Market
Rynek pierwotny
Primary Market
Rynek Terminowy Towarowy
RTT Commodity Forward Instruments Market
Rynek Terminowy Towarowy Gazu
RTTG Commodity Forward Instruments Market for Gas, CFIMg
Rynek Terminowy Towarowy Praw Majątkowych
RTPM Commodity Forward Instruments Market for Property Rights, CFIMPR
Rynek towarów giełdowych
Exchange Commodity Market
Rynek Instrumentów Finansowych
RIF Market in Financial Instruments
Rynek finansowy
Financial Market
Rynek towarowy
Commodity Market
Rynek bilansujący
Balancing Market
Raport Kontrolny
Control Report
Rachunek techniczny
Technical Account
Rejestr Unii
Union Register
Rejestr Świadectw Pochodzenia / RŚP
the Certificate of Origin Register
Rachunek rozliczeniowy Izby
Clearing Account
Rachunek depozytów zabezpieczających
Margin Account
Rynek Dnia Następnego
RDNg Day Ahead Market for gas, DAMg
Rachunek depozytów transakcyjnych
Transaction Margins Account
Repozytorium Transakcji
Trade Repository
Raport Rozliczeniowy
Clearing Report
Rynek Dnia Bieżącego
RDB Intraday Market, IDM
Rozliczający Członek Izby
Clearing Member
Rynek Dnia Następnego i Bieżącego / RDNiB
Day-Ahead Market/Intraday Market
Rynek Dnia Bieżącego gazu
RDBg Intraday Market for gas, IDMg
Rynek Dnia Następnego gazu
RDNg Day Ahead Market for gas, DAMg
Rynek Bilansujący
Balancing Market
Rozrachunek
Settlement
Rozliczenie
Clearing
System zabezpieczeń
Clearing guarantee system
Szczegółowe Zasady Rozliczeń
Detailed clearing rules
System monitorowania limitów transakcyjnych
Transaction Margin monitoring system
System Rozliczeniowy
Clearing System
Subkonto rachunku depozytów zabezpieczających
Margin Sub-Account
Subkonto rachunku depozytów transakcyjnych
Transaction Margin Sub-Account
Transakcja poza sesyjna
Over-The-Counter Transaction / OTC Transaction
Towarowy dom maklerski
Commodity brokerage house
Tabela Opłat
The fee and charge table
Toe
Tonnes of Oil Equivalent  (TOE)
Towarowa Giełda Energii / TGE
Polish Power Exchange / TGE
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
the Act on Trading in Financial Instruments
Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
the Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems and the Rules of Oversight of these Systems
Ustawa o Giełdach Towarowych
the Act on Commodity Exchanges
Ustawa Prawo Energetyczne
The Energy Law Act
Uczestnik pośredni, nierozliczający
Indirect Participant/Non-clearing Participant
Uprawnienia do emisji CO2
CO2 Emission Allowances
Uprawnienia do Emisji
Emission Trading Allowances
Urząd Regulacji Energetyki / URE
the Energy Regulatory Office/URE
Współczynniki uznania
Rates of recognition
Wyrównanie do rynku
Mark-To-Market
Współczynniki ryzyka
Risk parameters
Warunki obrotu
the Trading Rules
Wpłata odtworzeniowa
Replacement payments
Wpłacone zabezpieczenia
the security lodged / collateral lodged
Wpłata do funduszu gwarancyjnego uczestnika
Member guarantee fund
Środki pieniężne
Money / Cash
Środki niepieniężne
Non-monetary assets / Non-cash
Zabezpieczenia niepieniężne
Non-cashcollateral
Zarządzanie ryzykiem
Risk Management
Zastrzeżenie płatności
Limiting direct payments