Rozliczenia

Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa jest odpowiedzialna za prowadzenie procesu rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na rynkach regulowanych oraz zorganizowanych platformach obrotu, w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które zawarły z Izbą odpowiednie umowy w zakresie powierzenia rozliczeń i rozrachunku transakcji.

Za przebieg procesu rozliczeń odpowiada Dział Rozliczeń i Rozrachunku.

W ramach prowadzonych przez Izbę działań realizowany jest proces ustalania pozycji, w tym obliczania zobowiązań oraz zapewniania dostępności instrumentów finansowych lub środków pieniężnych na potrzeby zabezpieczenia ekspozycji wynikających z tych pozycji. Proces dokonywany jest od momentu przyjęcia przez Izbę transakcji do rozliczenia, zgodnie z Regulaminem IRR, do momentu przeprowadzenia przez Izbę rozrachunku pieniężnego.

Proces rozliczeń, w tym sporządzanie raportów rozliczeniowych, przeprowadzany jest przy użyciu zespołu urządzeń i oprogramowania, w szczególności systemu rozliczeniowego dostarczanego przez NASDAQ OMX.
Raporty rozliczeniowe udostępniane są przez Izbę upoważnionym użytkownikom systemu rozliczeniowego.