Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Model rozrachunku pieniężnego IRGiT opiera się o współpracę Izby, Banku Płatnika Izby (BPI) oraz Banków Płatników Uczestników Izby (BPUI).

 

Obraz

W BPI Izba prowadzi rachunek depozytów zabezpieczających oraz rachunek depozytów transakcyjnych. Uczestnicy IRGiT zobligowani są do utrzymywania odpowiedniej wartości środków pieniężnych (z tytułu wymaganych depozytów) na dedykowanych im subkontach.

W wybranym przez siebie BPUI Uczestnicy Izby posiadają rachunek rozliczeniowy. Jest to rachunek uznawany i obciążany z tytułu rozliczenia transakcji zarówno w wyniku płatności za rozliczenie instrumentów finansowych, jak również aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających. Izba nie kontroluje sald na rachunkach rozliczeniowych Uczestników Izby, dlatego klienci IRGiT zobowiązani są utrzymywać na nich środki wystarczające do pokrycia powstałych zobowiązań.

Rozrachunek pieniężny składa się z regulowania zobowiązań i należności z rozliczenia instrumentów finansowych oraz aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających. Generowane przez Izbę zlecenia pieniężne realizowane są przez BPUI zgodnie z harmonogramem rozrachunku dostępnym w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.

Dział Rozliczeń i Rozrachunku

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: