Członkowie

Członkostwo w Izbie

Członkami Izby powinny być wszystkie podmioty, które są członkami Giełdy i chcą rozliczać zawierane przez siebie transakcje. Jeżeli członek Giełdy nie chce być członkiem Izby, musi korzystać z usług takiego rozliczającego członka Izby, który zgodzi się reprezentować danego członka Giełdy w Izbie i ponosić pełną odpowiedzialność za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań wobec Izby i pozostałych członków Izby, wynikających z zawartych przez reprezentowanego członka Giełdy transakcji w towarach giełdowych. Reprezentantem nie może być z mocy ustawy inne przedsiębiorstwo energetyczne. Rozliczającymi członkami Izby mogą być członkowie Giełdy spełniający  warunki,  o których mowa w Regulaminie Izby.

 

Członkami Izby mogą być wyłącznie:

  • spółki prowadzące Giełdy,
  • towarowe domy maklerskie,
  • domy maklerskie,
  • inne niż wymienione powyżej krajowe instytucje finansowe, w tym w szczególności banki, jeżeli ich członkostwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na rynkach towarów giełdowych,
  • przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające zezwolenie Komisji na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych, o którym mowa w art. 50b ust. 1 pkt 2 Ustawy,
  • zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy, prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału
  • spółki prowadzące giełdową izbę rozrachunkową z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Aby zostać członkiem Giełdowej Izby Rozrachunkowej należy złożyć w Izbie Wniosek w sprawie zawarcia umowy o członkostwo wraz z załączonym kompletem dokumentów, wymaganych przez Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej.