Tabela opłat

 • Tabela opłat

 • Szczegółowe Zasady Naliczania Opłat

 • Deklaracja wyboru wariantu opłaty rocznej na 2018 rok

 • Promocje:

  Obniżenie opłaty za rozliczenie i rozrachunek Pozycji na kontraktach forward, których przedmiotem są Prawa Majątkowe ŚP zawartych na giełdzie lub poza giełdą (sekcja II pkt 8 Tabeli Opłat)
  Stawka regulaminowa 0,40 PLN za 1 MWh, nowa kwota 0,20 PLN za 1 MWh, termin obowiązywania promocji: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Uchwała Zarządu Nr 293/87/12/2017)

  Obniżenie opłaty od środków Członków Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń, o której mowa w punkcie 3.1, sekcji III Tabeli Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy) - w odniesieniu do wpłat Członków Izby na rachunki Izby, o których mowa w pkt 16.1.1 (Subkonto Rachunków depozytów transakcyjnych) i w pkt 16.1.3 (Subkonto Rachunku depozytów zabezpieczających) Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.. (sekcja III pkt 3.1 Tabeli Opłat)
  Opłata naliczana będzie w wysokości 10% opłaty wyznaczonej zgodnie z Tabelą Opłat Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy), termin obowiązywania promocji: od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  (Uchwała Zarządu Nr 290/81/10/2018)

  Odstąpienie od pobierania opłaty naliczanej od wniesionych zabezpieczeń niepieniężnych innych niż gwarancje bankowe (sekcja III pkt 3.2 Tabeli Opłat)
  Stawka regulaminowa 0,02%, jednakże nie więcej niż 30 000 zł, termin obowiązywania promocji: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Uchwała Zarządu Nr 295/87/12/2017)

  Odstąpienie od pobierania opłaty od kompensacji depozytów zabezpieczających w ramach Grup energetycznych (sekcja III pkt 11 Tabeli Opłat)
  Stawka regulaminowa 0,01% od wartości kwoty kompensacji, termin obowiązywania promocji: od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Uchwała Zarządu Nr 290/81/10/2018)

  Odstąpienie od pobierania opłaty za obsługę dokumentów księgowych poza systemem samofakturowania (sekcja III pkt 13. Tabeli)
  Stawka regulaminowa 10 PLN za każdy dokument, termin obowiązywania promocji: od 14 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Uchwała Zarządu Nr 256/77/09/2018)