Dostęp Członka Izby do subkont

IRGiT umożliwia dostęp do dedykowanego Członkowi Izby subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych oraz subkonta Rachunku depozytów zabezpieczających w bankowości elektronicznej Deutsche Banku. Członek Izby, który zainteresowany jest uzyskaniem dostępu do tych subkont, wypełnia Wniosek w sprawie utworzenia dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP.

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji ww. listy osób z dostępem do subkont w bankowości elektronicznej DBP, Członek Izby wypełnia Wniosek w sprawie utworzenia dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP (AKTUALLIZACJA).

Instrukcja wypełniania wniosku

Możliwości dokonywania wypłat z tego subkonta przez Członków Izby zostały szczegółowo opisane w "Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A." dostępnych w zakładce "Regulacje".

W przypadku dokonywania wypłat środków z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych, modelowym rozwiązaniem jest kierowanie przelewów na Rachunek rozliczeniowy Członka Izby w BPCI. Istnieje możliwość wypłat tych środków na jeden alternatywny rachunek. Członek Izby zainteresowany taką wypłatą powinien wypełnić Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę środków pieniężnych z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych na rachunek inny niż Rachunek rozliczeniowy Członka Izby w Banku Płatniku Członka Izby. Oryginał dokumentu powinien zostać podpisany przez reprezentację Członka Izby i przekazany do IRGiT.