Uczestnictwo w IRR

Uzyskanie Uczestnictwa w IRR IRGiT:

  • Złożenie wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w IRR – wniosek określający rodzaj uczestnictwa sporządza się na formularzu, którego wzór określa Zarząd IRGIT, należy do niego załączyć dokumenty określone we wniosku.

Formularz wniosku oraz wzory dokumentów dostępne są tutaj

  • Zawarcie umowy o uczestnictwo w IRR następuje w drodze Uchwały Zarządu IRGiT S.A., podjętej przed upływem 2 tygodni od dnia złożenia w Izbie kompletnego wniosku wraz z załącznikami.