Uczestnictwo w IRR

Uzyskanie Uczestnictwa w IRR IRGiT:

  • Złożenie wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w IRR – wniosek określający rodzaj uczestnictwa sporządza się na formularzu, którego wzór określa Zarząd IRGIT, należy do niego załączyć dokumenty określone we wniosku.

Formularz wniosku oraz wzory dokumentów dostępne są tutaj

  • Zawarcie umowy o uczestnictwo w IRR następuje w drodze Uchwały Zarządu IRGiT S.A., podjętej przed upływem 2 tygodni od dnia złożenia w Izbie kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

 

Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa w Izbie:
 

Uczestnicy rozliczający –uczestnicy Izby działający samodzielnie wobec Izby oraz innych uczestników Izby w sprawach wynikających z ich uczestnictwa w Izbie. Uczestnikami Rozliczającymi mogą być:

  • spółki prowadzące Giełdy,
  • spółki prowadzące ASO,
  • firmy inwestycyjne,
  • inne niż wymienione w pkt 1 –2 krajowe instytucje finansowe, w tym w szczególności banki, jeżeli ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na rynkach finansowych,
  • zagraniczne firmy inwestycyjne oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.

 

Uczestnicy pośredni, nierozliczający - członkowie Giełdy, dla których Izba prowadzi konta ewidencyjne w odpowiednich rejestrach, którzy rozliczenie zawieranych przez siebie transakcji w Izbie powierzają innym uczestnikom Izby w ramach umowy o reprezentację.

 

Uczestnicy rozliczający Izby mogą prowadzić następujące rodzaje działalności wykonywanej na danym rynku instrumentów finansowych:

  • działalność na rachunek własny – w wypadku, gdy uczestnik rozliczający Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego na rachunek własny,
  • działalność na rachunek klientów – w wypadku, gdy uczestnik rozliczający Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego na rachunek jego klientów lub przez inny podmiot na rachunek klientów tego uczestnika rozliczającego,
  • reprezentant członka Giełdy – w wypadku, gdy uczestnik rozliczający Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez inny podmiot.