O firmie

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) to instytucja odpowiedzialna za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków.

Rozliczenia i rozrachunek

Izba prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne i własne modele rozrachunku.

Podczas procesu rozliczeń ustalana jest wartość zobowiązań i należności z tytułu każdej zawartej transakcji, następnie wartości te są łączone i ustalone zostaje ostateczne saldo płatności.

Rozrachunek polega na automatycznym uznawaniu bądź obciążaniu rachunków bankowych stron transakcji giełdowych. 

Regulacje dostaw

Dostawy energii elektrycznej i gazu realizowane są przez wyspecjalizowane instytucje operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej i gazu. 

Bezpieczeństwo

IRGiT pełni bardzo ważną funkcję dla giełd towarowych i uczestników tych rynków. Zarządza ryzykiem rynkowym, identyfikując zarówno ogólne ryzyka, związane z rynkiem danych towarów, jak i ryzyka powiązane z poszczególnymi uczestnikami rynków. IRGiT dbając o bezpieczeństwo rynków towarów notowanych na giełdzie towarowej stale monitoruje uczestników tych rynków.