Współpraca międzynarodowa

Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych EACH

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych CCP EACH od 1 kwietnia 2011 roku. To wyróżnienie jest świadectwem spełnianych przez Izbę standardów bezpieczeństwa i rozliczeń przedstawionych m.in. w rekomendacjach Komitetu Systemów Płatności i Rozliczeń (CPSS-IOSCO Recommendations). Wstąpienie w szeregi EACH umożliwiło IRGiT współpracę z najlepszymi ekspertami w dziedzinie rozliczeń, rozrachunku oraz zabezpieczeń w Europie.

Od momentu uzyskania członkostwa w EACH przedstawiciele IRGiT uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach, spotkaniach, telekonferencjach oraz pracach w ramach następujących Komitetów:

  • Komitet ds. ryzyka (Risk Committee)
  • Komitet ds. polityki (Policy Committee)
  • Komitet ds. prawnych (Legal Committee)

W ramach tych działań IRGiT bierze czynny udział w konsultacjach projektów regulacji europejskich w obszarze działalności izb rozliczeniowych.

IRGiT aktywnie uczestniczy w pracach EACH dotyczących m.in. tematu uznawania gwarancji bankowych jako zabezpieczenia, przeglądu Rozporządzenia EMIR, standardów w obszarze przeprowadzania stress testów czy angażowania kapitałów własnych Izb w systemy gwarantowania rozliczeń. 15 maja 2015 roku IRGiT był gospodarzem posiedzenia Komitetu ds. Ryzyka EACH.

Europejskie Stowarzyszenie Izb Rozliczeniowych EACH (The European Association of CCP Clearing Houses) powstało w 1992 r. Jego celem jest opracowywanie standardów i usług w instytucjach rozliczeniowych. Organizacja skupia 20 największych izb rozliczeniowych typu CCP, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Obecnie EACH podejmuje działania w zakresie rozwiązań dotyczących rozliczania rynków regulowanych i OTC, współpracuje z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA) i krajowymi organami nadzoru w zakresie rozporządzenia EMIR oraz dyrektywy CRDIV odnośnie wymogów kapitałowych dla CCP.

Więcej informacji na temat EACH na stronie: www.eachccp.eu

 

Association of Futures Markets
Z dniem 12 grudnia 2018 roku Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. została Członkiem stowarzyszenia Association of Futures Markets (AFM).
Association of Futures Markets (AFM) to organizacja zrzeszająca giełdy i izby rozliczeniowe, która funkcjonuje od 1998 roku. Głównym celem stowarzyszenia AFM jest promowanie i zachęcanie do tworzenia nowych rynków instrumentów pochodnych, wspieranie ich rozwoju oraz konkurencyjności na tych rynkach. AFM stanowi międzynarodową platformę wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy giełdami towarowo-finansowymi i izbami rozliczeniowymi z całego świata.
Więcej informacji na temat AFM na stronie: www.afmorg.net