Zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy)

Niniejszym informujemy, że dnia 14 września br. wejdą w życie zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (rynek towarowy).
Ogłaszane zmiany Regulaminu mają na celu:

1) dostosowanie do obowiązujących przepisów, w tym w szczególności w zakresie uwzględnienia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw („ustawa implementująca”),

2) aktualizację zapisów dotyczących zarządzania ryzykiem i systemu zabezpieczeń

W zakresie zmian dostosowujących Regulamin do obowiązujących przepisów prawa, uwzględniono w szczególności zmianę katalogu towarów giełdowych, określonego w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych („ustawa o giełdach towarowych”). W konsekwencji, wykreślono z Regulaminu zapisy dotyczące uprawnień do emisji CO2, które od dnia wejścia w życie ustawy implementującej stanowią instrumenty finansowe. Zmiana § 1 oraz definicji „Giełdy”, „towaru giełdowego” i „Rynku towarów giełdowych”, określonych w § 2 Regulaminu, ma natomiast na celu umożliwienie prowadzenia w ramach giełdowej izby rozrachunkowej obsługi finansowej transakcji zawartych w zakresie hurtowych produktów energetycznych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych.
Transakcje zawierane w ramach obrotu prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A. na zasadach określonych w art. 17 ust.1 ustawy implementującej, tj. do czasu uzyskania zezwolenia na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu (OTF), będą rozliczane na zasadach określonych dla hurtowych produktów energetycznych.
Ponadto poprzez wprowadzenie w § 2 definicji „kontraktów forward na Prawa Majątkowe ŚP” uwzględniono przewidzianą w art. 17 ust. 6 ustawy implementującej, możliwość prowadzenia na dotychczasowych zasadach (tj. w ramach giełdowej izby rozrachunkowej), obsługi finansowej instrumentów, które w obowiązującym stanie prawnym nie stanowią towarów giełdowych.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, dostosowano również obowiązującą Tabelę opłat. Ponadto do Tabeli Opłat m.in.: dodano pozycję dotyczącą naliczenia opłaty za wystawianie faktury poza systemem self-billingu. Zarząd IRGiT zawiesi pobieranie tej opłaty do końca 2018 roku.

W zakresie zmian dotyczących zarządzania ryzykiem i systemu zabezpieczeń:

1. zmodyfikowano definicję Grupy energetycznej w związku z planowanym wdrożeniem nowego modelu kompensacji depozytów dla grup energetycznych,

2. doprecyzowano zapisy dotyczące tzw. alternatywnego modelu wnoszenia zabezpieczeń stosowanego przez Izbę względem Domów maklerskich i Towarowych domów maklerskich (§ 11 ust. 2 Regulaminu),

3. usunięte zostały zapisy dotyczące współczynników korygujących depozyt wstępny (§ 39 ust. 2 pkt 4) Regulaminu w związku z zaprzestaniem stosowania tych współczynników,

4. zmodyfikowano zapisy § 45b ust. 2 Regulaminu poprzez wprowadzenie zmiany polegającej na uzależnieniu wysokości wpłat do funduszu poszczególnych Członków Izby od niepokrytej straty Członka w warunkach skrajnych (poprzednio wpłaty były uzależnione od wysokości naliczonego depozytu zabezpieczającego).

5. zmodyfikowano zapisy § 45h Regulaminu poprzez usunięcie zapisu zezwalającego Zarządowi IRGiT na ustalenie jednej wysokości wpłaty dodatkowej dla wszystkich Członków Izby.

6. dodano nowy § 45o Regulaminu, regulujący zasady wykorzystania środków własnych Izby na potrzeby zabezpieczenia płynności rozliczeń,

7. doprecyzowano zapisy § 54 ust. 2 Regulaminu poprzez opisanie zasad wykorzystania środków funduszy gwarancyjnych na potrzeby pokrycia kosztów zamykania pozycji.
Zmiany w zakresie § 45b ust.2 Regulaminu oraz opłaty określonej w pkt III.3.1 Regulaminu wejdą w życie z dniem 1 października 2018 roku.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy wykaz zmian.

 

Szczegółowy wykaz zmian.