Depozyty Zabezpieczające

Depozyty Zabezpieczające stanowią podstawowy element systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT. Wnoszone są przez uczestników rynku, a ich zadaniem jest zabezpieczanie ryzyka związanego z koniecznością zamykania pozycji niewypłacalnego członka. Obliczane są codziennie dla transakcji zawartych na rynku terminowym.

Depozyty Zabezpieczające składają się z dwóch części: Depozytu Wstępnego oraz Depozytu Uzupełniającego.

Obliczane są przy uwzględnieniu kompensacji pomiędzy Depozytem Wstępnym i Uzupełniającym.

 

Depozyt Wstępny

Zadaniem Depozytu Wstępnego jest pokrycie zmiany cen w momencie zamykania pozycji. Obliczany jest dla skompensowanych pozycji będących w dostawie w danym okresie w oparciu o następujące informacje:

  • Saldo pozycji wyrażone w MWh
  • bieżący kurs rozliczeniowy
  • parametry ryzyka

Wartość wymaganego Depozytu Wstępnego jest zawsze większa od 0.

Zarząd IRGiT może w drodze uchwały przydzielić Rozliczającym Członkom Izby oraz określonym klientom Rozliczającego Członka Izby indywidualne współczynniki korygujące Depozyt Wstępny dla energii elektrycznej, Gazu lub Praw Majątkowych ŚP ze względu na generowane przez tych Rozliczających Członków Izby lub ich klientów ryzyko.

 

Depozyt Uzupełniający

Depozyt Uzupełniający odpowiada za bieżące wyrównanie do rynku. Obliczany jest w oparciu o następujące informacje:

  • bieżący kurs rozliczeniowy
  • wolumen w transakcjach kupna i średnioważone kursy kupna
  • wolumen w transakcjach sprzedaży i średnioważone kursy sprzedaży

Depozyt Uzupełniający w zależności od warunków może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne.

Szczegółowe informacje na temat metodologii wyznaczania Depozytów Zabezpieczających zostały opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.