Władze

Zarząd spółki:

 

Andrzej Kalinowski

Prezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Od 1990 r., związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w Departamencie Rozwoju Rynków Kapitałowych, współtworzył system rozliczeniowo – depozytowy dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na GPW zajmował stanowiska kierownicze związane z procesem rozliczeń i rozrachunku transakcji giełdowych. Współpracował z Warszawską Giełdą Towarową w okresie tworzenia rynku towarowego przy udziale Chicago Board of Trade. W późniejszym okresie, w ramach Izby Domów Maklerskich, opracowywał założenia dla powstającej Centralnej Tabeli Ofert (CTO – obecnie po zmianach BondSpot). Był również związany ze SPOIF/PGE (Członek Zarządu) spółką powstałą z inicjatywy Związku Banków Polskich dla obsługi transakcji rynku międzybankowego (w późniejszym okresie połączona z CTO). Od 2006 r. związany z Grupą Kapitałową Towarowej Giełdy Energii S.A. Uczestniczył w procesie tworzenia Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Brał udział w licznych szkoleniach i stażach w wiodących instytucjach finansowych min. London Clearing House, Chicago Board of Trade, NYSE Euronext, SICOVAM (francuska instytucja depozytowo-rozliczeniowa), Deutche Bundesbank. Przez wiele lat uczestniczył aktywnie w szkoleniu maklerów giełdowych, maklerów giełd towarowych i specjalistów ewidencji papierów wartościowych oraz prowadził wykłady z zakresu funkcjonowania rynków papierów wartościowych, rynków towarowych, instrumentów pochodnych i instytucji rozliczeniowo-rozrachunkowych funkcjonujących na tych rynkach.

Rada Nadzorcza:

 

Piotr Zawistowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Lewińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Zbigniew Juroszek – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Obrzud - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Stopczyński – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Skrzyński – Członek Rady Nadzorczej