Zmiany w regulacjach IRGiT – wdrożenie mechanizmu aukcji na potrzeby obsługi niewypłacalności oraz prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa energetyczne na rachunek spółek z grupy

  • Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz Szczegółowych Zasad Rozliczeń i Rozrachunku rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Zmiany wchodzą w życie w dniu 10 maja 2019 r.
  • IRGiT we współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A. („TGE”) rozszerza mechanizm automatycznego zamykania pozycji w kontraktach forward (mechanizm aukcji na potrzeby obsługi niewypłacalności) na cały Rynek Terminowy Towarowy rozliczany przez IRGiT.
  • Regulacje IRGiT zostały również doprecyzowane w zakresie możliwości wykorzystania należności niewypłacalnego Członka Izby do pokrycia jego zobowiązań.
  • W związku z art. 9 ust. 6a ustawy o giełdach towarowych, IRGiT wprowadza zmiany uwzględniające możliwość prowadzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne działalności również na rachunek spółek należących do tej samej grupy kapitałowej.

Mechanizm aukcji na potrzeby obsługi niewypłacalności został wypracowany we współpracy z TGE i zakłada wykorzystanie funkcjonalności systemu transakcyjnego giełdy na zasadach określonych w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych TGE. Wdrożenie tego mechanizmu pozwoli na zoptymalizowanie procesu zamykania pozycji Członków Izby w przypadku ich niewypłacalności. Aukcje pozwolą również na zminimalizowanie negatywnego wpływu procesu zamykania pozycji na poziom cen rynkowych. Dodatkowo w celu usprawnienia działań podejmowanych w przypadku niewypłacalności Członka Izby, w regulacjach IRGiT wprowadzono możliwość pokrywania nieuregulowanych zobowiązań Członka Izby poprzez przekazywanie jego należności na przypisany mu odpowiedni rachunek w Banku Płatniku Izby.

Zmiana i dostosowanie regulacji IRGiT z zakresu zarządzania ryzykiem to element programu optymalizacji systemu zabezpieczeń prowadzonego w spółce. Projekt zmian regulacji uzyskał pozytywną opinie Komitetu ds. Ryzyka funkcjonującego przy IRGiT.

Wdrożenie zmian do regulacji IRGiT uwzgledniających możliwość prowadzenia przez przedsiębiorstwa energetyczne działalności również na rachunek spółek należących do tej samej grupy kapitałowej pozwoli na poszerzenie możliwości sposobów rozliczania transakcji przez grupy energetyczne. W szczególności w ramach wprowadzanego modelu możliwe będzie kompensowanie płatności z tytułu rozrachunku oraz kompensowanie depozytu dostawy i depozytu historycznego pomiędzy kontami podmiotów z grupy będących klientami przedsiębiorstwa energetycznego.

Szczegółowy komunikat operacyjny