Wykorzystanie środków z Funduszu Gwarancyjnego na poczet strat wynikłych z zamykania pozycji Członka IRGiT

W dniu 24 marca 2020 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) poinformowała o zamknięciu wszystkich pozycji jednego z Członków Izby w związku naruszeniem przez niego zasad dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tytułu zawartych transakcji oraz o wezwaniu niewypłacalnego podmiotu do pokrycia strat wynikających z zamknięcia pozycji.

 

Zgodnie z informacją przekazaną w poprzednim komunikacie, koszt zamknięcia pozycji niewypłacalnego Członka Izby przewyższył wysokość środków wniesionych przez ten podmiot do systemu gwarantowania rozliczeń. W konsekwencji wezwania do niezwłocznego uregulowania zobowiązań, część straty została pokryta środkami uzyskanymi od niewypłacalnego Członka Izby. Pozwoliło to na ograniczenie poziomu straty do 2,07% łącznej wartości środków Funduszu Gwarancyjnego (względem poprzednio szacowanego poziomu straty w wysokości 2,76%).

Celem pokrycia nieuregulowanej dotychczas przez podmiot części zobowiązań, w dniu dzisiejszym (tj. 1 kwietnia br.) IRGiT, działając na podstawie § 54 ust. 2 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej, wykorzystała środki Funduszu Gwarancyjnego.

IRGiT pozostaje w dalszym ciągu w bieżącym kontakcie z niewypłacalnym Członkiem Izby i dąży do wyegzekwowania od niego pełnej kwoty potrzebnej do pokrycia straty Odzyskiwane przez IRGiT środki będą zwracane Członkom Izby, których wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego wykorzystano celem pokrycia kosztów zamykania pozycji niewypłacalnego Członka Izby, proporcjonalnie do ich udziału w pokrywaniu straty.

 

Kontakt:

 

Komunikat (PDF)