Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy)

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) („Regulamin GIR”), obejmujące:

  •     wprowadzenie definicji Przypadku naruszenia oraz określenie katalogu działań, jakie IRGiT może podjąć w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku wobec danego członka Izby,
  •     aktualizację zapisów dotyczących zasad funkcjonowania Funduszy Gwarancyjnych,
  •     doprecyzowanie zapisów w zakresie możliwości prowadzenia przez członka Izby działalności jako reprezentant członka Giełdy,
  •     aktualizację zapisów dotyczących środków dyscyplinujących i porządkowych,
  •     zmianę Tabeli Opłat.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Szczegółowy opis zmian.