Wybór Banku Płatnika Członka Izby

Członek Izby, z listy Banków dostępnej w zakładce Banki rozliczeniowe -> Lista banków, wybiera bank do pełnienia dla siebie funkcji BPCI (Bank Płatnik Członka Izby). Następnie wypełnia i dostarcza do IRGiT następujące dokumenty:
 

  1. Specyfikacja techniczna rachunków do komunikacji międzybankowej
  2. Oświadczenie Członka Izby o numerze rachunku bankowego, Oświadczenie Banku Płatnika Członka Izby
  3. Oświadczenie Członka Izby dot. testów generalnych
     

Członek Izby, w pierwszej kolejności wysyła skany dokumentów określonych w punktach 1 i 2 do IRGiT na adres: w celu weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentacji. Po uzyskaniu akceptacji ze strony IRGiT przesłanych skanów, oryginały tych dokumentów Członek Izby przekazuje niezwłocznie do IRGiT kurierem. Jednocześnie z chwilą uzyskania przez IRGiT od Członka Izby oryginałów dokumentów, Deutsche Bank Polska S.A., na wniosek IRGiT, wygeneruje dla Członka Izby kolejny pakiet dokumentów, przygotowany na podstawie danych przedstawionych przez Członka Izby w "Specyfikacji technicznej rachunków do komunikacji międzybankowej" (pkt 1), który zostanie Członkowi Izby przekazany do podpisania. Podpisanie ww. pakietu dokumentów będzie niezbędne do sprawnej komunikacji technicznej pomiędzy rachunkami biorącymi udział w procesie rozrachunku. Podpisanie ww. pakietu dokumentów również nadaje IRGiT prawo do składania zleceń w ciężar Rachunku rozliczeniowego Członka Izby w Banku Płatniku Członka Izby wskazanego w "Oświadczeniu Członka Izby o numerze rachunku bankowego" oraz "Oświadczeniu Banku Płatnika Członka Izby" (pkt. 2) do rozliczeń pieniężnych z IRGiT.

 

Niezbędnym elementem dopuszczenia do uczestnictwa w rozrachunku transakcji na rynkach towarowych jest konieczność przeprowadzenia testów generalnych z wykorzystaniem Rachunku rozliczeniowego Członka Izby w BPCI. W celu umożliwienia IRGiT oraz BPCI wykonania testów generalnych, Członek Izby wypełnia i podpisuje (reprezentacja) "Oświadczenie Członka Izby dot. testów generalnych" oraz przekazuje oryginał do IRGiT kurierem. Formularz "Oświadczenia Członka Izby dot. testów generalnych" zostanie dostarczony Członkowi Izby do wypełnienia wraz z pakietem dokumentów wygenerowanym przez Deutsche Bank Polska S.A.

 

Uwaga!

IRGiT będzie na bieżąco przekazywała Członkowi Izby szczegóły tego postępowania.